תוצאות הבחינות תפורסמנה במידע האישי לסטודנט.
• אם פורסם ליד הציון האותיות ט.נ הכוונה היא שהציון טרם נקבע עקב אי הגשת מטלה כלשהי (לדוגמה: עבודה או תרגיל), או במקרה שכתב היד של אותו סטודנט במבחן היה בלתי קריא. על הסטודנט לפנות למרצה להמשך ברור.
• המרצה יזין את ציוני הבחינה (כאשר מדובר במבחן פתוח או משולב) למערכת הQBANK לא יאוחר מ- 14 ימים מיום הבחינה. המרצה יקבל את מחברות הבחינה באמצעות מערכת התומקס (מערכת מקוונת לבדיקת בחינות), עם סיום הבדיקה יועברו הציונים באופן אוטומטי למערכת הQBANK והמחברות תפורסמנה לסטודנטים.

 

מסירת ציוני עבודות
• ציוני עבודה שמשקלה עד שליש מהציון הסופי בקורס, יימסרו לא יאוחר משלושה שבועות מיום הגשתה.
• ציוני עבודה גדולה (עבודה שמשקלה 50% מהציון הסופי ומעלה, עבודה סמינריונית, עבודת גמר) ימסרו למדור הבחינות לא יאוחר מחודשיים מהתאריך האחרון שנקבע להגשת העבודה או חודשיים ממועד המפגש האחרון בקורס (המאוחר מבין השניים).
• עבודה במקום בחינה – סטודנט המקבל אישור (מהוועדה לקביעת מעמד או ממדור סטטוס) לעבודה במקום בחינה, מחויב בבחינה בעל פה על העבודה שהגיש ובגינה יקבל ציון "עובר". בחינה זו תיעשה על ידי המרצה בקורס.
• תאריך תוקף הגשת העבודה – בדיווח על ציוני העבודות התאריך הקובע הוא תאריך הגשת העבודה. רישום שגוי עלול לגרום לחיוב כספי מיותר בשכר הלימוד של הסטודנט ועיכוב בהזנת הציון.
• סטודנט המעוניין לערער על ציון עבודה/ תרגיל, יפנה ישירות למרצה.
• לא ניתן לתקן או לשפר ציון עבודה לצורך שיפור ציון לאחר שהעבודה נבדקה על ידי המרצה וניתן הציון.

AAC Version 2.9