אייקון מכרז פומבי מספר 1010/18

מכרז פומבי מספר 1010/18

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרז פומבי מספר 1010/18

לתכנון, רכישה, יישום ותחזוקה של תשתיות Hyper Converge

 

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") יוצאת במכרז פומבי מספר 1010/18 לתכנון, רכישה, יישום ותחזוקה של תשתיות Hyper Converge (להלן: "המכרז").
1. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 28.5.18 בשעה 12:00.
2. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
3. המסמכים המעודכנים והמידע.

 

 למכרז לחץ כאן
 להסכם לחץ כאן 

לטופס 7 – רשימת תיוג מעודכנת
תשובות לשאלות הבהרה 22.5.18

 

וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

 

AAC Version 2.9