אייקון אלימות נגד נשים

אלימות נגד נשים

הוצאה לאור » אלימות נגד נשים

אלימות נגד נשים  : נורמה או סטייה?

ד"ר נעמי גל

כמעט לא חולף יום ללא דיווחים על אלימות כלפי נשים. הן מוכות ונרצחות, ומקלטי הנשים מלאים עד אפס מקום, ומספרם אינו מספיק למלא את הצרכים. קיימת מחאה ציבורית, אבל אין בה די כאשר האלימות גוברת, וגילוייה לא פוסחים על אף שכבה באוכלוסייה. השאלה העומדת במרכזו של הספר היא, האן האלימות כלפי נשים נתפשת בחברה הישראלית כנורמה או כסטייה. המחקר מציג את הטענה כי בחברה הישראלית נחשבת האלימות נגד נשים לסטייה נורמטיבית גרידא. הספר מבוסס על ראיונות עם נשים, עם גברים שהתעללו בנשיהם, עם בוגרים שסיפרו על חיים במשפחה אלימה, ועם אנשי מקצוע המטפלים בתופעה. בספר פרק עשיר של נספחים, המהווים מדריך שימושי מעודכן, לרבות מידע משפטי מקיף. זהו אוצר בלום של מידע על מוסדות וארגונים המגישים סעד וייעוץ, עולל כתובות ומספרי טלפון.

ד"ר נעמי גל היא אנתרופולוגית חברתית החוקרת סוגיות שונות בחברה הישראלית.   

AAC Version 2.9