אייקון מכרזים

מכרזים

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים

המכללה האקדמית אשקלון מודיעה בזה על הפעלת אתר אינטרנט (להלן- האתר), לפרסום מכרזים והתקשרויות לביצוע עבודה או לרכישת שירותים או לביצוע עסקאות בטובין או במקרקעין, בהתאם לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד השכלה), התש"ע- 2010 (להלן- "התקנות").

AAC Version 2.9