אייקון מכרזים

מכרזים

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים

לאספקה והתקנת ציוד הקלטת וידאו במעבדת סימולציה למקצועות הסיעוד

1. המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") פרסמה בתאריך 22.6.16 הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי מספר 114/16 לאספקה והתקנת ציוד הקלטת וידאו במעבדת סימולציה למקצועות הסיעוד (להלן: "המכרז").
2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: http://goo.gl/JuU7mt
3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 5.7.16 בשעה 12:00.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
5. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים.

וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

למכרז לחץ כאן

ביטוח רכוש, תאונות וחבויות
1. המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") פרסמה בתאריך 10.8.16 הודעה
בדבר עריכת מכרז פומבי מספר 116/16 ביטוח רכוש, תאונות וחבויות (להלן: "המכרז").
2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: http://goo.gl/JuU7mt
3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 23.8.16 בשעה 12:00.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
5. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים.

וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

למכרז לחץ כאן

התייחסות המכללה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מספר 113/16
לאספקה והתקנה של מקרנים לכיתות לימוד במבנים 4,5 ובקמפוס גן יבנה

1. המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") פרסמה בתאריך 17.4.16 הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי מספר 113/16 לאספקה והתקנה של מקרנים לכיתות לימוד במבנים 4,5 ובקמפוס גן יבנה (להלן: "המכרז").
2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: http://goo.gl/JuU7mt
3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 1.5.16 בשעה 12:00.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
5. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים.

וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

למכרז לחץ כאן

להסכם

לאספקה והתקנה של מערכות פודיום מולטימדיה- הודעת עדכון

1. המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") פרסמה בתאריך 18.4.16 הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי מספר 111/16 לאספקה והתקנה של מערכות פודיום מולטימדיה במתחם המזמינה באשקלון ובמתחם המזמינה בקמפוס גן יבנה (להלן: "המכרז").
2. נוכח פניות של מצעים פוטנציאלים בדבר הבהרות ביחס למפרט הטכני ולטעות קולמוס – מסמכי המכרז עודכנו באתר
3. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: http://goo.gl/JuU7mt
4. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 15.5.16 בשעה 12:00.
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
6. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים.


וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

למכרז לחץ כאן

להסכם

לשדרוג מערך חומת אש

1. המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") פרסמה בתאריך 20.9.16 הודעה
בדבר עריכת מכרז פומבי מספר 118/16 לשדרוג מערך חומת אש (להלן: "המכרז").

2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: http://goo.gl/JuU7mt
3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 9.10.16 בשעה 12:00.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
5. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים.

וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

למכרז לחץ כאן

להסכם

התייחסות המכללה לשאלות הבהרה

למתן שירותי שמירה, סיור ואבטחה בקמפוס המכללה באשקלון

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") יוצאת במכרז פומבי מספר 1001/17 למתן שירותי שמירה, סיור ואבטחה במתחם קמפוס המכללה באשקלון. (להלן: "המכרז").
1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו:
https://goo.gl/QfJajo
2. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 16.2.17 בשעה 12:00.
3. סיור מציעים יתקיים בקמפוס המכללה באשקלון ביום 8.2.17 בשעה 19:30, השתתפות המציע בסיור הינה חובה.
4. מועד פתיחת המכרז יהיה ביום 16.2.17 בשעה 12:30
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
6. המסמכים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים.


וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

למכרז לחץ כאן

להסכם

תשובות לשאלות הבהרה 31.1.17

תשובות לשאלוץ הבהרה 12.2.17

תשובות לשאלות הבהרה 13.2.17

 

לתכנון, רכישה, יישום ותחזוקה של תשתיות Hyper Converge

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") יוצאת במכרז פומבי מספר 1010/18 לתכנון, רכישה, יישום ותחזוקה של תשתיות Hyper Converge (להלן: "המכרז").
1. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 28.5.18 בשעה 12:00.
2. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
3. המסמכים המעודכנים והמידע.

 למכרז לחץ כאן
 להסכם לחץ כאן 

לטופס 7 – רשימת תיוג מעודכנת
תשובות לשאלות הבהרה 22.5.18
וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

 

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") יוצאת במכרז פומבי מספר 100/19 לשירותי שמירה סיור ואבטחה להלן "המכרז".

1. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 7.2.19 בשעה 12:00.
2. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
3. המסמכים המעודכנים והמידע
למכרז לחץ כאן
להסכם לחץ כאן

תשובות לשאלות הבהרה לחץ כאן

AAC Version 2.9