אייקון הערכת התכנית שיקום קבוצתי

הערכת התכנית שיקום קבוצתי

הוצאה לאור » הערכת התכנית שיקום קבוצתי

אחת מתכניות הדגל של שירות בתי הסוהר היא התכנית ״שיקום קבוצתי״. תכליתה של תכנית זו להוות עבור האסיר המשתתף בה גשר בין חיי הכלא לחיי הקהילה, בד בבד עם השתלבות בעבודה מחוץ לכותלי הכלא. נוסף על העבודה, האסירים משתתפים בפעילויות טיפוליות וחינוכיות המקנות להם מיומנויות חברתיות ואישיות. הצלחתה של תכנית זו טרם נבחנה בהפחתת שיעורי המועדות בקרב אותם האסירים שהשתתפו בה. כדי לבחון את יעילותה של התכנית בהפחתת שיעורי המועדות נדגמו אסירים שפוטים, תושבי ישראל, ששהו בכלא בשנים 2004־2012 (65,893=N). מתוך אסירים אלה, 827 אסירים השתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי. כדי להתאים לאסירים שהשתתפו בתכנית השיקום קבוצת השוואה מבין האסירים שלא השתתפו בתכנית, נעשה שימוש בשיטת התאמה ״השוואת ציוני היתכנות״ ( Propensity Score Matching). שיטה זו משקללת את כלל המשתנים שעשויים להשפיע על הקבלה לתכנית, ועל פיהם היא מחשבת את ההסתברות של כל אסיר להתקבל לתכנית. ההסתברות של כל אסיר להתקבל לתכנית מתבססת על מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, מאפייני המאסר ומאפייני האסיר בתקופת השחייה בכלא. לבסוף, על בסיס הציון שהתקבל, אפשר להתאים לכל אסיר שהשתתף בתכנית השיקום הקבוצתי אסיר שלא השתתף בתכנית. השימוש בשיטה זו מאפשר לבנות קבוצת ביקורת טובה ומדויקת, וכך לבחון בחינה תקפה יותר את ההשפעה של התכנית. בסיום תהליך ההתאמה נותר במחקר מדגם של 1,172 אסירים: 586 אסירים שהשתתפו בתכנית (מתוך 827 אסירים שהשתתפו בה) מול 586 אסירים שלא השתתפו בתכנית (מתוך 65,066 שפוטים שלא השתתפו בתכנית).

יעילות התכנית נבחנה באמצעות השוואה של שיעורי המועדות – שיעור המעצרים והמאסרים החוזרים – בין קבוצת האסירים שהשתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי ובין קבוצת הביקורת התואמת. ההבדלים בין הקבוצות נמצאו מובהקים לאורך כל תקופת המעקב. נמצא שהסיכון של אסירים שהשתתפו בשיקום הקבוצתי להיאסר שוב בשנה הראשונה לאחר השחרור קטן ב-42.6% מהסיכון של אלו שלא השתתפו בשיקום הקבוצתי. ההבדלים בין הקבוצות מצטמצמים עם השנים, אולם גם בתום חמש שנים מהשחרור הסיכון למאסר חוזר נמוך ב-23.5% בקרב האסירים שהשתתפו בתכנית השיקום מבקרב אלו שלא השתתפו בתכנית. כאשר בחנו את המדד של מעצרים חוזרים נמצא דפוס דומה ואף יציב יותר: אסירים שהשתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי נעצרו פחות מאלו שלא השתתפו בתכנית ב־35% עד 40% – לאורך כל תקופת המעקב.

הממצאים מעידים על יעילות תכנית השיקום הקבוצתי בהפחתת מעצרים ומאסרים חוזרים. בדוח מוצעים הסברים ופרשנות להצלחת התכנית בישראל.

AAC Version 2.9