אייקון מדיניות חוץ ישרא-יהודית : בין ראליזם מדיני לתלות הדדית

מדיניות חוץ ישרא-יהודית : בין ראליזם מדיני לתלות הדדית

הוצאה לאור » מדיניות חוץ ישרא-יהודית : בין ראליזם מדיני לתלות הדדית

מדיניות חוץ ישרא-יהודית : בין ראליזם מדיני לתלות הדדית

יצירתו של מרכז פוליטי יהודי ריבוני בארץ ישראל לאחר אלפיים שנות גלות חוללה מפנה ביחסי הגומלין בין הרכיבים השונים בעם היהודי. מדינת ישראל רואה את ייעודה כמדינתו של העם היהודי, המייצגת אותו ודוברת בשמו. להגדרה זו יש מצד אחד משמעות והשפעה בזירה הפוליטית הבינלאומית, ומצד אחר טמון בחובה מתח מתמיד בין ישראל כמדינה פוליטית-ריבונית ובין מדינת ישראל בייצוגה כמדינתו של העם היהודי.
בספר הזה מנסה המחבר לבחון את מהות מדיניות החוץ של מדינת ישראל ואת אופייה כמדינת העם היהודי, באמצעות מסגרת תאורטית אקלקטית הנשענת על שלוש גישות תאורטיות: הריאליזם המדיני, יחסי מדינה-תפוצה, והפוליטיקה העולמית בגישה הנאו ליברלית.
הספר בוחן מהי מידת השפעתם של הגורמים הפוליטיים והיהודיים על מדיניות חוץ זו. השילוב של גורמי השפעה אלה במדיניות החוץ הישראלית, יוצר הגדרה חדשה של מדיניות חוץ ישר-יהודית.

AAC Version 2.9