אייקון מחקר הערכה תלת שלבי של מיזם הפיקוח האלקטרוני בקרב אסירים משוחררים ברישיון ברשות לשיקום האסיר

מחקר הערכה תלת שלבי של מיזם הפיקוח האלקטרוני בקרב אסירים משוחררים ברישיון ברשות לשיקום האסיר

הוצאה לאור » מחקר הערכה תלת שלבי של מיזם הפיקוח האלקטרוני בקרב אסירים משוחררים ברישיון ברשות לשיקום האסיר

תוכנית הפיקוח האלקטרוני, המהווה חלופת מאסר, פועלת בשנים האחרונות במדינות מערביות רבות וזוכה בהן להצלחה רבה. תוכנית השיקום בפיקוח אלקטרוני לאסירים משוחררים בישראל היא חדשה יחסית, והחלה לפעול כפיילוט ברשות לשיקום האסיר לקראת סוף שנת 2006 . במחקר הערכה מקיף שקיים מכון שא"מ בשיתוף עם תחום מחקר ברשות לשיקום האסיר, שעניינו מיזם הפיקוח האלקטרוני בקרב אסירים משוחררים ברישיון, נבחנו שלוש שאלות עיקריות:
א. בחינת ההצלחה של תוכנית הפיקוח האלקטרוני באמצעות מדדים: מועדות והפרות של התנאים בזמן הפיקוח (ממצאי חלק זה פורסמו גם בכתב העת "צוהר לבית סוהר", 2010).
ב. עמדות של מפקחים ומפוקחים כלפי תוכנית הפיקוח האלקטרוני.
ג. חזרה למועדות בקרב האסירים המשוחררים שהשתתפו בתוכנית הפיקוח האלקטרוני בפרק זמן של ארבע שנות מעקב מתום התוכנית. כדי לבחון אם תוכנית הפיקוח האלקטרוני בקרב אסירים משוחררים מביאה לידי ירידה בשיעורי המועדות גם לאחר תום התוכנית, נבנתה קבוצת ביקורת מתוך אחד עשר אלף אסירים בערך (10,794), שהשתחררו בשחרור מלא בשנתיים שקדמו לתחילת התוכנית ונמצאו לא מתאימים לשחרור מוקדם. למרות שהשוואת נתוניהם הסוציו-לגליים של האסירים המשוחררים בשתי הקבוצות הראתה כי הרקע הפלילי של קבוצת הביקורת טעון פחות מזה של קבוצת הניסוי,לוחות החיים שבהן נעזר המחקר מלמדים בבירור כי בארבע השנים שלאחר סיום תוכנית הפיקוח האלקטרוני היתה רמה נמוכה יותר של חזרה למאסר בקרב האסירים המשוחררים שהשתתפו בתוכנית הפיקוח האלקטרוני. בתום ארבע שנים חזרו למאסר 42% מהאסירים המשוחררים בקבוצת הביקורת, ואילו מקבוצת הניסוי חזרו למאסר 15%בלבד בתום ארבע שנות מעקב.
ממצאי המחקר תומכים בהנחה, כי מאפייניה הייחודיים של תוכנית הפיקוח האלקטרוני בישראל, אשר בכללה שיטת הטיפול הסמכותי לצד שילוב בתעסוקה רציפה ותוכניות של טיפול אישי וקבוצתי, מביאים לחיזוק ההתנהגות הפרו חברתית לא רק בתקופת הפיקוח עצמה אלא גם בשנים שלאחריה. מעבר להיבטים התיאורטיים של המחקר, המדגישים את חשיבותם של הקשרים החברתיים וסגנון החיים הנורמטיבי, אשר תורמים רבות להפחתת הרצידיביזם, תרומתו היישומית חשובה לעין ערוך. בישראל טרם התקבלה חקיקה המסדירה את השימוש בפיקוח אלקטרוני כענישה חלופית בהליך הפלילי, ותוכניות הפיקוח האלקטרוני לאסורים או לעצורים פועלות על פי הוראת שעה. ממצאיו החיוביים של מחקר זה מחזקים את הצורך לעגן בחקיקה את השימוש בפיקוח אלקטרוני כחלופה ראויה לאסירים שלא ניתן לשחררם בשחרור מוקדם לתוכניות הפיקוח המסורתיות הפועלות בקהילה.

AAC Version 2.9