אייקון הנחיות בדבר חופש המידע

הנחיות בדבר חופש המידע

הנחיות בדבר חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח חל על מוסדות להשכלה גבוהה ובכללן על המכללה האקדמית אשקלון, בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק.

 

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

ליצירת קשר עם ממונה המכללה מכוח חוק חופש המידע:

AAC Version 2.9