אייקון התאמות ואבחונים

התאמות ואבחונים

מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים » התאמות ואבחונים

ההתאמות בדרכי ההיבחנות נועדו לאפשר שוויון הזדמנויות אקדמי לסטודנטים עם לקויות למידה. במטרה לסייע לסטודנטים לממש את הפוטנציאל הטמון בהם, תוך שמירה על הרמה האקדמית. אין מדובר ב"הקלות" או בשינוי מבנה הבחינה. מדובר בהתאמות הנובעות מתוך לקות וניתנות על פי צרכים מיוחדים. סטודנטים אשר אובחנו כלקויי למידה ובידם דו"ח עדכני (עד חמש שנים אקדמיות) יורשו להגיש בקשה לקבלת התאמות.

סטודנט המעוניין בקבלת התאמות בבחינות יגיש טופס פנייה וכתב ויתור סודיות בצירוף אבחון עדכני המוכר על ידי המכללה מחמש השנים האחרונות

(בשני עותקים) לרכזת הנגישות.

 

AAC Version 2.9