אייקון נציבת קבילות ופניות סטודנטים

נציבת קבילות ופניות סטודנטים

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » נציבת קבילות ופניות סטודנטים

נציבת קבילות הסטודנטים, הגב' מיכל בן ישי, מהווה כתובת לקבילות סטודנטים ומועמדים הקובלים על פגיעה בזכויותיהם ע"פ חוק זכויות הסטודנט (התש"ז 2007).                                                         

הגשת קבילה לנציבה תיעשה רק לאחר שמוצו כל ההליכים המקובלים במסגרת החוג, היחידות השונות, או בעלי תפקיד מנהלי שהפנייה בתחום טיפולם או אחריותם.                                                                                                 

הקבילה תוגש באמצעות פנייה למייל kvilot@aac.ac.il עם פירוט הסיבה שבגינה היא מוגשת. הקובלנה תהיה מנומקת ותגובה במידת האפשר במסמכים.

הנציבה תבדוק כל קבילה ותשיב בזמן סביר.

AAC Version 2.9