אייקון סיוע אקדמי לסטודנטים עולים

סיוע אקדמי לסטודנטים עולים

המכללה האקדמית אשקלון » דיקאן הסטודנטים » סיוע אקדמי לסטודנטים עולים

במגמה לסייע לסטודנטים עולים המתקשים בלימודיהם וכדי למנוע את נשירתם מהלימודים, מציעה לשכת הדיקאן סיוע אקדמי

(דרך מנהל הסטודנטים במשרד הקליטה) באמצעות שיעורי עזר הניתנים על-ידי סטודנטים מצטיינים.

1.  סטודנטים עולים, המטופלים במנהל הסטודנטים שבמשרד הקליטה.
2.  סטודנטים במעמד "מן המניין" בלבד.
3.  סטודנטים עולים המתקשים בלימודיהם וזקוקים לחיזוק ולתגבור במקצועות הלימוד במחלקות השונות (הסיוע מותנה באישור מנהל הסטודנטים במשרד הקליטה).

מדי שנה ייערך במהלך השנה מפגש היכרות של הסטודנטים העולים עם נציגי מנהל הסטודנטים.
במפגש יינתנו פרטים לגבי הזכויות והחובות של הסטודנטים העולים.
יינתן גם מידע עדכני ומפורט על מערך שיעורי העזר, סיוע כלכלי, סדנאות ואירועים תרבותיים-חברתיים.

AAC Version 2.9