.b.a בכלכלה וחשבונאות
.b.a בכלכלה ושוק ההון
.b.a בכלכלה וניהול
.b.a בכלכלה ולוגיסטיקה
.m.a בכלכלה יישומית
אייקון תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לכלכלה > תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מתעמקת בידע העיוני אשר ילווה בהצגת ממצאים אמפיריים ותיאוריים מהארץ ומהעולם . בן היתר, יוצגו כלים משחקיים פרקטיים לפתרון סיטואציות של ניגוד אינטרסים.  כמו כן,  יצויד  הסטודנט  בידע חשבונאי ומימוני ברמה שחובה על כל כלכלן בכיר לדעת.  במגוון קורסי הבחירה העיוניים הכלולים בתוכנית כמו, כלכלה ציבורית, כלכלת עבודה וארגון תעשייתי, תשולב התיאוריה בדוגמאות מהארץ ומהעולם. בהתבסס על הידע התאורטי והמעשי שיירכש בקורסים, יכתבו הסטודנטים עבודה סמינריונית רחבה.

ייחודה של התכנית היא בהתמקדותה צד היישומי של התאוריה הכלכלית תוך הדגש על ההשלכות לגבי המערכת הבנקאית וכלכלת ישראל.

 

תכנית לימודים לתואר "מוסמך" .M.A בכלכלה יישומית

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי חובה

מקרו כלכלה למתקדמים א'

2

מקרו כלכלה למתקדמים ב'

2

מידע כלכלי- איסוף ניתוח והצגה

2

נושאים נבחרים במיקרו כלכלה

3

אקונומטריקה יישומית א'

2

אקונומטריקה יישומית א'

2

חשבונאות ניהולית

2

קורסי העשרה

2

כספים ובנקאות א'

2

כספים ובנקאות ב'

2

מימון חברות

3

 

 

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי חובה

תורת המשחקים- יישומים כלכליים, ניהוליים ועסקיים

3

סוגיות בכלכלת ישראל

3

פרקטיקום-סמינריון בכלכלה יישומית- שנתי

 

פרקטיקום-סמינריון בכלכלה יישומית- שנתי

4

 

 

סדנא באנגלית

2

קורסי בחירה: 4 קורסי בחירה מבין הקורסים הבאים

שיווק דיגיטלי

2

סיום יחסי עובד/מעסיק- היבטים משפטיים וכלכליים

2

חשבונאות להתנהלות כלכלית

2

מערכת ביטוח לאומי ופנסיה

2

מוסדות פיננסיים והכלכלה: צמחיה ומשברים

2

ניהול מערכות מידע

2

אופציות וחוזים עתידיים

2

שיטות מחקר בשיווק

2

סה"כ שעות לתואר שני 42 ש"ס.

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה.

AAC Version 2.9