בחינת זכאות להתאמות בדרכי ההיבחנות על רקע לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, מוגבלות (פיזית, נפשית, חושית, תקשורתית) או בעיות בריאותיות כרוניות/זמניות נעשית במרכז הנגישות על ידי רכזת הנגישות, גב' אושרת זכריה במייל Zoshrat@aac.ac.il או בטל' 08-6789294.

התאמות אלו נועדו לאפשר לסטודנטים עם לקות למידה/מוגבלויות שוויון הזדמנויות אקדמי תוך שמירה על הרמה האקדמית.  ההחלטות מתקבלות בוועדה לקביעת התאמות מתקבלות  לגופו של מקרה, על בסיס הקריטריונים של המועצה להשכלה גבוהה ושל המכללה האקדמית אשקלון. כל המלצה, המופיעה בדו"ח האבחון, נדונה לגופו של מקרה ואישורה מותנה בשיקול הדעת המקצועי.

 

להלן יפורטו היבטים ייחודיים, הנוגעים למדיניות האבחונים ולזכאות להתאמות, במכללה האקדמית אשקלון:

לצורך אישור זכאות להתאמות על רקע לקות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז יוכרו אבחונים, שבוצעו במכוני מת"ל ובמרכז חדד בלבד.

ניתן להגיש אבחונים עד שישה שבועות לפני תחילת תקופת הבחינות בכל סמסטר. לאחר מועד זה לא נוכל להתחייב לעדכון ההתאמות במערכות המכללה טרם תחילת תקופת הבחינות.

מת"ל הינה מערכת ממוחשבת, הכוללת מבחנים ושאלונים סטנדרטיים לאבחון מועמדים למוסדות להשכלה הגבוהה ולאבחון סטודנטים, המעוניינים לבחון את זכאותם להתאמות בדרכי ההבחנות בעקבות לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז. מערכת מת"ל נועדה לאבחן את לקויות הלמידה השכיחות – דיסלקציה (לקות בקריאה), דיסגרפיה (לקות בכתיבה) ודיסקלקוליה (לקות בחשבון), וכן להעריך את הסבירות לקיומה של הפרעת קשב וריכוז.

לרשימת מכוני האבחון המוכרים במכללה 

על סטודנטים עם מוגבלויות או בעיות רפואיות (כרוניות/זמניות) להגיש לרכזת הנגישות של המכללה מסמכים רפואיים מרופא מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי לאבחנה הרפואית, הכוללים את האבחנה הרפואית. לחלופין ניתן להגיש פרוטוקול ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח הלאומי/ משרד הביטחון.

סטודנטים, הלומדים בבית הספר להנדסאים, יכולים להגיש אבחונים/מסמכים רפואיים, העונים על הקריטריונים של מה"ט.

קישור לחוזר מנהל מה"ט 

 

הגשת בקשה להתאמות נעשית באמצעות פתיחת בקשה למרכז דרך המידע האישי.

להגשת בקשה היכנסו למידע האישי< אפשרויות נוספות< בקשות וערעורים< אפשרויות הגשה

לבקשה זו יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים (דו"ח אבחון מת"ל/ מסמכים רפואיים).

יש לציין, שההתאמות מתקבלות לגופו של מקרה ומאושרות על בסיס אישי, לפיכך, ייתכנו מצבים בהם ועדת ההתאמות תאשר התאמה לסטודנט אחד, אך לא תאשרה לסטודנט אחר.

החלטת ועדת ההתאמות תישלח במייל. באחריות הסטודנט לעקוב אחר ההודעות, המתקבלות במייל המעודכן במערכות המכללה. באישור ההתאמות תופיע רשימת ההתאמות המאושרות.

סטודנט אשר אושרו לו ההתאמות :

הארכת זמן, התעלמות משגיאות כתיב – לא נדרש לסמן התאמות אלו בלוח הבחינות, המופיע במידע האישי. הזכאות להתאמות תינתן לזכאים באופן אוטומטי במהלך הבחינות הסופיות של כל סמסטר.

הקלדה על גבי מחשב, הקראה, שכתוב, הגדלת שאלון וכיתה עם מיעוט נבחנים, שימוש בטמ"ס נדרש  לסמן התאמות אלו בלוח הבחינות, המופיע במידע האישי. יש לסמן את ההתאמות הרלוונטיות עבור כל בחינה עד שבועיים לפני מועד הבחינה. לא ניתן יהיה להתחייב למימוש הזכאות להתאמה במקרים בהם הבקשה למימושה לא תסומן בלוח הבחינות במועד.

השמעה באנגלית, מבחן מותאם באנגלית לא נדרש לסמן התאמות בלוח הבחינות, המופיע במידע האישי. באחריות הסטודנט להעביר למרצה לאנגלית את טופס אישור ההתאמות של המכללה.

דף נוסחאות מורחב לא נדרש לסמן התאמה זו בלוח הבחינות המופיע במידע האישי. ההתאמה תאושר בקורסים כמותיים בלבד בכפוף לאישור המרצה ומוגבלת לדף A4 משני צדדיו. היא ניתנת למימוש רק בקורסים בהם אושר לכלל הסטודנטים שימוש בדף נוסחאות. לפיכך, טרם מימוש התאמה זו יש לפנות למרצה הקורס ולקבל את אישורו להכניס לבחינה דף נוסחאות מורחב. תכני דף הנוסחאות המורחב מותנים בשיקול הדעת המקצועי של המרצה ובאישורו. על סטודנט, הזכאי להתאמה זו, לפנות למרכז התמיכה לשם קבלת טופס רשמי המאשר הכנסת דף נוסחאות מורחב לבחינה (נוסף לאישור ההתאמות שהתקבל ממרכז הנגישות). באחריות הסטודנט להחתים את המרצה על דף הנוסחאות המורחב טרם מועד הבחינה.

בבחנים פנימיים בלבד (שאינם מנוהלים על ידי מדור בחינות) יש לפנות למרכז התמיכה מוקדם ככל הניתן במטרה לבחון את הזכאות להתאמות ואת אופן מימושן.

סטודנט, המעוניין להגיש ערעור על התאמות שנקבעו לו, יעשה זאת באמצעות פתיחת בקשה למרכז התמיכה דרך המידע האישי. וועדת הערעורים תתקיים 5 שבועות לפני תום כל סמסטר. חברי וועדה, אשר לא שימשו כחברים בוועדת ההתאמות בשלב הראשון, ישמשו כחברים בוועדת הערעורים.

AAC Version 2.9