אייקון הפסקת לימודים

הפסקת לימודים

המכללה האקדמית אשקלון » מדור שכר לימוד » הפסקת לימודים

הודעה על ביטול מועמדות או על הפסקת לימודים תתקבל בכתב בלבד.


המועד הקובע על פי הנוהל דלעיל הינו מועד קבלת ההודעה במכללה בלבד. תלמיד שנרשם למכללה ומעוניין להפסיק את לימודיו, יודיע למכללה על כוונתו בכתב. ההודעה על הפסקת לימודים תופנה למזכירות החוג שבו למד הסטודנט. לא תתקבלנה כל הודעות בעל פה בדבר הפסקת לימודים והודעות כאלה לא תחייבנה את המכללה.

 

תנאים להחזרת שכר לימוד בגין הפסקת לימודים- ראה תקנון שכר לימוד

AAC Version 2.9