אייקון שכר לימוד אקדמיה

שכר לימוד אקדמיה

המכללה האקדמית אשקלון » מדור שכר לימוד » שכר לימוד אקדמיה

מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ פועלת באמצעות ארבעה סוגי מוסדות: אוניברסיטאות, מכללות ציבוריות, מכללות חוץ תקציביות ומכללות להוראה.

האוניברסיטאות, המכללות הציבוריות והמכללות להוראה הן מוסדות שפועלות במסגרת ממלכתית וכפופות להחלטות הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, ולכן שכר הלימוד בהן נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה ונמצא תחת פיקוח של הות"ת. עם המוסדות הממלכתיים נמנית גם המכללה האקדמית אשקלון ושכר הלימוד קבוע כמו באוניברסיטאות בארץ, בעוד שהמכללות החוץ תקציביות גובות שכר לימוד שאינו מפוקח ואינו קבוע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

שכר הלימוד שנקבע על ידי המל"ג לשנת הלימודים תשפ"ב במוסדות הממלכתיים הינו 10,391 לתואר ראשון ו- 14,042 לתואר שני. שכר הלימוד צמוד למדד יולי 2021.

 

תעריפי שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב

 
שכר לימוד מופחת- לתוכנית מלאה –תואר ראשון
שכר לימוד שנתי  לתוכנית מלאה/תואר שני
דמי שמירה ואבטחה
דמי רווחה ושירותים(*)

תשלום לאגודת הסטודנטים הארצית 

1 ש"ש שומע חופשי
תעריפי שכר לימוד
10,391 ש"ח
14,042  ש"ח 
350 ש"ח
350 ש"ח
10 ש"ח

1126 ש"ח

הצמדה
צמוד למדד יולי 2021
צמוד למדד יולי 2021
צמוד למדד יולי 2021

שכר הלימוד האקדמי אינו כולל תשלום עבור הקורסים לפטור באנגלית. התעריפים הם בהתאם להנחיות ועדת "מלץ". (*)

דמי רווחה ושירותים יגבו בהוראת קבע באמצע דצמבר בכל שנה.

שירותי הרווחה כוללים: ביטוח תאונות אישיות, שרותי שליחת מסרונים, שיעורי עזר ותגבור מסובסדים, חברות באגודת הסטודנטים,

כרטיסי צילום מוזלים, סקרי רמת הוראה ויעוץ פסיכולוגי מסובסד. (סטודנט רשאי להודיע על סירובו לשלם דמי אגודת סטודנטים עד ה-15 בנובמבר באותה שנת לימוד).

מידע נוסף בנושא שכר לימוד ניתן לקבל בתקנון שכר לימוד.

בכדי להזין את מערכת השעות יש לשלם  את תשלום המקדמה  ולהסדיר את הוראת הקבע שאושרה ע"י הבנק.  כמו כן יש להציג הוראת קבע מאושרת על ידי הבנק שבו נמצא חשבונו של הסטודנט. הוראת קבע של סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כן הודיע אחרת למדור שכר-לימוד בכתב. 

כל סטודנט לתואר ראשון נדרש לשלם  לא פחות מ-300% שכר לימוד. (תואר בסיעוד 400%, הסבה לסיעוד וכלכלה וחשבונאות 350%).

התכנית הנורמטיבית השנתית מהווה 100% שכר לימוד, ובהתאם לכך מחושבת החלקיות.

1.סטודנט הלומד פחות מ-50% מתכנית לימודים המלאה בתחום לימודיו, ישלם שכ"ל יחסי בהתאם לחלקיות לימודיו בתוספת תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד המלא שמהווה כיסוי בגין ההוצאות הקבועות הנוספות הקשורות בלימודיו החלקיים.
2. סטודנט המושך את לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו, ישלם תוספת בשיעור 10% משכר לימוד המלא מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו.
3. סטודנט אשר קיבל אישור להגשת עבודה באיחור או נבחן במועד מיוחד או מועד ג' בשנה שבה לא ערך תכנית לימודים, מחוייב בתשלום 10% משכר לימוד המלא.

תלמיד להסבה לעבודה סוציאלית ישלם לפי תחשיב של סה"כ 200% שכ"ל במשך השנתיים הראשונות ללימודיו ( קורסי השלמה אינם כלולים ב-200% שכר לימוד). תלמיד המושך את לימודיו מעבר לשנתיים, ישלם תוספת בשיעור 10% משכר לימוד המלא מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו.

**תלמידי הסבה לעו"ס כפופים לנהלים ולתקנון של סטודנטים לתואר ראשון

שכר הלימוד לתואר שני לא יפחת מ 200%.
כללי ונהלי שכר הלימוד של התואר הראשון ביחס לתשלום דמי רישום , מקדמה, דמי שמירה ואבטחה ,דמי רווחה ושירותים, מועדי תשלום ותנאים להחזרת שכר לימוד בגין הפסקת לימודים יחולו על הסטודנטים לתואר שני

AAC Version 2.9