אייקון שכר לימוד במרכז ללימודים קדם-אקדמיים

שכר לימוד במרכז ללימודים קדם-אקדמיים

המכללה האקדמית אשקלון » מדור שכר לימוד » שכר לימוד במרכז ללימודים קדם-אקדמיים

מכינה ייעודית ומכינה בגרותית

גובה שכר לימוד לתכנית מלאה  לשנת הלימודים תשפ"ב הוא על סך 14,042 ש"ח צמוד למדד  יולי 2021.

עבור תלמיד הלומד פחות מתכנית מלאה, שכר הלימוד יחושב על פי שעות לימוד.
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ישולמו ע"י התלמיד באופן עצמאי למוסדות המתאימים.

דמי הרשמה:  250 ש"ח

בחינת מימד: 172 ש"ח
דמי שמירה ואבטחה: 350 ש"ח.

תלמיד המעוניין לשלם את שכ"ל באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה למדור שכר-לימוד במכללה ויודיע על סכום הפיקדון העומד לרשותו נכון ליום ההודעה ויקבל ממדור שכר-לימוד שובר תשלום.
התלמיד יפנה לסניף הבנק לשם תשלום השובר באמצעות הפיקדון.
את שובר התשלום יש להחזיר למכללה, כשהוא חתום ע"י הבנק.

תלמיד שנרשם למכינה ומעוניין להפסיק\לא לממש את לימודיו, מחויב להודיע על כך בכתב למזכירות המרכז ללימודים קדם-אקדמיים. לא תתקבלנה כל הודעות בע"פ בדבר הפסקת לימודים והודעות כאלה לא תחייבנה את המכללה.
מועד הביטול ייכנס לתוקפו מתאריך קבלת המכתב במרכז ללימודים קדם-אקדמיים.

זכאות לפטור משכ"ל ו\או מלגת קיום עפ"י החלטות המל"ג והקרן לקליטת החיילים המשוחררים במשרד הביטחון, כפי שמתפרסמות מעת לעת ועפ"י הנחייתם בהתאם לנתונים עליהם הצהיר התלמיד בטופס הבקשה.

החזרים כספיים :

החזרת כספים תבוצע רק לאחר וועדת מלגות, באמצעות מדור שכ"ל, למעט מקדמת שכר לימוד.
החזרים של תשלומים שמקורם בפיקדון חיילים משוחררים יועברו ישירות לפיקדון חיילים משוחררים, החזרים שמקורם אינם מפיקדון יועברו ישירות לחשבון התלמיד.

1.דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה
2.תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד חודש לפני יום תחילת שנת הלימודים יקבל את מלוא המקדמה ששילם
3.תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד שבוע מיום תחילת שנת הלימודים יחויב במלוא המקדמה ששילם
4.תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודש מיום תחילת שנת הלימודים יחויב ב-25% מגובה שכ"ל לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל
5.תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודשיים מיום תחילת שנת הלימודים יחויב ב-40% שכ"ל לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל
6.תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד ליום ה-31.1.2021 יחויב ב-60% מגובה שכר לימוד לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.
7.תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד ליום ה-15.03.2021 יחויב ב-80% מגובה שכר לימוד לתכנית מלאה גם בממידה וקיבל פטור משכ"ל
8.תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו לאחר ה-15.03.2021 יחויב במלוא שכ"ל לתוכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.

מכינת 30+

דמי הרשמה: 300 ש"ח.
שכר לימוד: 4000 ש"ח.

תלמיד שנרשם למכינה ומעוניין להפסיק/לא לממש את לימודיו, מחויב להודיע על כך בכתב למזכירות המרכז ללימודים קדם-אקדמיים.

לא תתקבלנה כל הודעות בע"פ בדבר הפסקת לימודים והודעות כאלה לא תחייבנה את המכללה.
מועד הביטול ייכנס לתוקפו מתאריך קבלת המכתב במשרדי המכינה.

1.דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה
2.תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד ליום תחילת הלימודים יקבל את מלוא המקדמה ששילם.
3.תלמיד שיודיע על ביטול לימודיו עד שבועיים מיום תחילת הלימודים יחויב במלוא המקדמה
4.תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודש מיום תחילת הלימודים יחויב ב- 50% מגובה שכ"ל.

AAC Version 2.9