אייקון שנה ראשונה חינם

שנה ראשונה חינם

המכללה האקדמית אשקלון » מדור שכר לימוד » שנה ראשונה חינם

בנוסף לפיקדון/ מענק שחרור משירות בצה"ל, חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי זכאים גם לשנה חינם.

המכללה האקדמית אשקלון מוכרת בחוק עידוד השכלה בנגב ובגליל שמעניק פטור משכר לימוד בשנה אלחיילים משוחררים, בוגרות שירות לאומי ובוגרי שירות אזרחי (הזכאות היא לחמש שנים מיום השחרור).

זכאים למימון:

הזכאות הינה למשך 5 שנים מיום סיום שירות החובה, על פי חוק חיילים משוחררים.

סטודנט הזכאי למימון שכר הלימוד לשנה הראשונה בהתאם לחוק חיילים משוחררים יקבל החזר שכר הלימוד של שנה זו לפיקדון לחיילים משוחררים לפי החלטת הקרן במועד שיקבע על ידם,  לאחר ששילם את שכר הלימוד למכללה. המימון הינו בגין שכר הלימוד האקדמי ועד לתקרה של שכר לימוד שנתי בלבד ואינו כולל אנגלית ושירותים נלווים.

AAC Version 2.9