אייקון התנהגות בשעת בחינה

התנהגות בשעת בחינה

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > התנהגות בשעת בחינה

• הסטודנט יגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילת הבחינה.
• על כל סטודנט לוודא כי שמו מופיע ברשימת הנבחנים. חובה להישמע להוראות המשגיחים ולשמור על כללי התנהגות נאותים במהלך הבחינה.
• הסטודנט יגיע עם תעודה מזהה ויציג אותה למשגיח בעת הרישום לבחינה.
• עם כניסתו לחדר, יניח הסטודנט (הנבחן) את חפציו במקום שנקבע לכך, לרבות הטלפון הסלולרי, ספרים, חוברות ומחברות. הסטודנט יצטייד בחומר עזר המותר לשימוש בבחינה כמפורט בשאלון הבחינה וכפי שנקבע על ידי המרצה בקורס.
• חובה על הסטודנט לכבות כל מכשיר סלולרי שברשותו, האחריות על חפציו של הסטודנט חלה על הסטודנט עצמו.
• הסטודנט ישב בחדר הבחינה בהתאם להוראות/ הנחיות המשגיחים. אלה רשאים, לפי שיקול דעתם, להעביר סטודנט ממקומו לכל מקום ובכל עת.
• בעת קבלת מחברת הבחינה או שאלון הבחינה (משולב או רב- בררתי) ימלא הסטודנט את הפרטים המבוקשים על מחברת הבחינה ו/או בדף התשובות.
• נבחן שקיבל יותר ממחברת אחת, יציין על כל מחברת את מספרה מתוך מספר המחברות הכללי שבידיו, לדוגמה: "מחברת 1 מתוך 2", "מחברת 2 מתוך 2" וכו'.
• יש לכתוב את התשובות בעט כדורי בכתב ברור ונקי. אין לתלוש דפים מהמחברת. חל איסור מוחלט להשתמש בניירות אחרים לצורך רישום הערות או טיוטה.
• ככלל, בחינה תתקיים בשעה שנקבעה. במקרים שעקב תקלה כלשהי הבחינה לא מתחילה בזמן, הסטודנטים הנבחנים ימשיכו לשהות בכיתה במשך שעה. אם חלפה שעה ועדיין לא ניתן לקיים את הבחינה, ירשום המשגיח את שמות הסטודנטים הנוכחים, והעניין יועבר לטיפולו של רמ"ד הבחינות.
• משך זמן הבחינה מצוין בראש השאלון. עם הודעת המשגיח על סיום הבחינה, על הסטודנט (נבחן) להפסיק את הכתיבה ,למסור את מחברת הבחינה לידי המשגיח ולצאת מהכיתה. הוראה זו תקפה גם לגבי נבחן שסיים את הבחינה לפני הזמן הנקוב בשאלון.
• חובה על סטודנט הניגש לבחינה לדייק ולהופיע בשעה שנקבעה לבחינה. סטודנט שאיחר להגיע לבחינה עד חצי שעה מתחילתה, יוכל להיבחן, אך לא תינתן לו ארכה בגין איחור זה. איחור לבחינה מעבר לזמן שנקבע למאחרים (חצי שעה) יגרור איסור להיבחן. איסור זה תקף גם אם טרם יצאו נבחנים מהכיתה. במקרים מיוחדים יהיה הדבר נתון לשיקול דעתו של רמ"ד הבחינות.
• סטודנט שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה, נחשב כאילו נבחן במועד זה. אם החליט שלא להיבחן, יהיה ציונו נכשל והוא לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה מיד, אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, ולאחר שמילא את פרטיו האישיים על מחברת וטופס הבחינה.
• יציאה לשירותים מותרת באישור וליווי משגיח, למעט ב- 45 דקות הראשונות של הבחינה ובחצי שעה האחרונה של הבחינה (לפי מועד סיומה הרשמי). לא תותר יציאה לשירותים לכל הנבחנים.
נשים הרות ובעלי אישור רפואי מתאים, יוכלו לצאת לשירותים בתיאום עם המשגיח.
• יש להצטייד באישור מתאים ממשרד הדיקאן, ולהציגו בפני המשגיח בתחילת הבחינה.
• חל איסור מוחלט לצאת לעשן במהלך הבחינה.

 

תפקיד המשגיחים וסמכותם
• המשגיחים בבחינה אחראים מטעם המכללה להפעלת הבחינה וניהולה התקין. יש להישמע לכל הוראה הניתנת על ידי המשגיח. במהלך זמן הבחינה כולל זמן היערכות לה ובסיומה.
• עבירות משמעת והונאה בבחינה – סטודנט שייחשד בהחזקת חומר אסור בבחינה (גם אם לא נעשה בו שימוש) , העתקה, הפרעה במהלך בחינה, התנהגות בלתי נאותה כלפי המשגיחים או גורמים אחרים, החומר האסור יוחרם על ידי המשגיח ופרטיו ירשמו. המשגיח יעביר את פרטי האירוע על גבי טופס מתאים בצירוף החומר שנתפס אל מדור הבחינות ויגיש נגדו תלונה לוועדת המשמעת, אך הסטודנט יורשה להמשיך בבחינה.
• במקרים של הפרעה למהלך התקין של בחינה או התנהגות בלתי נאותה יהיה המשגיח רשאי להעביר את הסטודנט לכיתת בחינה אחרת.
• בחינות רב-ברירתיות (בחינות אמריקאיות)- העתקת שאלות במבחן אמריקאי היא עברת משמעת.
• שימוש במרקר או בטוש לסימון על גבי השאלון אסור בהחלט!
• חל איסור מוחלט על שיחה בין הנבחנים והעברת חומרים במהלך הבחינה.

 

תקנון עבירות המשמעת של המכללה, כולל עבירות משמעת במהלך הבחינה, נמצא באתר המכללה. חובה על כל סטודנט לעיין בתקנון זה.

AAC Version 2.9