אייקון שתי בחינות ברצף

שתי בחינות ברצף

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > שתי בחינות ברצף

במקרה בו שתי בחינות או שלוש בחינות מתקיימות באותו היום ובאותה השעה:
• בחינות חופפות – סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות או יותר באותו יום ובאותה השעה, ומעוניין להיבחן בשתיהן בצורה עוקבת (זו אחר זו ברצף), ימלא טופס "שתי בחינות ברצף" – ראה טפסים להורדה. הסטודנט יגיש את הטופס באמצעות המידע האישי, לא יאוחר משמונה ימים לפני מועד הבחינות. סטודנט שלא נרשם מבעוד מועד, לא יורשה להיבחן בו ביום בשתי הבחינות וייבחן רק באחת שיבחר.
• הבחינה הראשונה אליה ייכנס הסטודנט תהייה הבחינה שאותה רשם בטופס במקום הראשון. המרצה אינו מחויב להישאר לבחינה השנייה, ועל כן מומלץ לסטודנט להתחשב בכך בשיקוליו בבואו לקבוע לרישום בטופס מהי הבחינה הראשונה ומהי השנייה.
• הסטודנט יקבל את מלוא הזמן המגיע לו בכל בחינה.
• אם הבחינות החופפות הן בקורסים בהם הסטודנט נבחן לשיפור ציון, עליו להירשם גם לשיפור ציון נוסף לטופס הבקשה להיבחן בשתי הבחינות!
• שתי הבחינות יתקיימו ברצף. בין הבחינות תותר הפסקה של 10 דקות (לעיון בחומר הבחינה הבאה או ליציאה לשירותים). אם הסטודנט בחר לנצל את ההפסקה לעיון בחומר המבחן הבא, יורשה לעשות כן בכיתה בה נבחן בבחינה הראשונה בלבד. לאחר מכן ילווה אותו משגיח לכיתת המבחן הבא. בכל מקרה אין לצאת ללא ליווי משגיח.
• חל איסור על דיבור עם סטודנטים אחרים או על העברת מידע בעת המעבר בין הבחינות.

 

AAC Version 2.9