אייקון הדרכה להגשת הצעות מחקר

הדרכה להגשת הצעות מחקר

המכללה האקדמית אשקלון > רשות המחקר והפרסומים > רשות המחקר והפרסומים > מידע לחוקרים > הדרכה להגשת הצעות מחקר

הצעות למימון מחקר מוגשות בשני אפיקים: כתגובה לקול קורא להגשת הצעות שהפיץ גוף מימון, או בעקבות פנייה ישירה של גורם מימון חיצוני אל חוקר או אל קבוצת חוקרים לביצוע מחקר בתחום התמחותם.

 

ההצעות יופצו לקהילת המחקר של המכללה באמצעות רשימת הדיוור של רשות המחקר והפרסומים.  

 

* המעוניינים להגיש הצעת מחקר מתבקשים לוודא את הפרטים הבאים: תנאי הקרן המממנת להגשה, כגון הגבלת גיל החוקר, או דרישה למעורבות של שותף חיצוני.

* היכולת לבצע את המחקר בהיקף ובפרק הזמן שהגדירה הקרן; למשל מבחינת הקצאת זמן וקיומו של ציוד ייעודי.

* האם הקרן דורשת השלמת המימון לפרויקט המחקר על ידי מגיש ההצעה או המכללה (matching).

* אם החלטתם להגיש הצעה, חשוב מאוד לקרוא בעיון את הנחיות הקרן להגשה; בעיקר בכל הנוגע לאופני ההגשה, למבנה ההצעה הנדרש, להנחיות לבניית התקציב

   המבוקש ולמועדי ההגשה. 

* בכל שלב בהכנת ההצעה ניתן לפנות בבקשת עזרה אל רשות המחקר והפרסומים.

* לפני הגשת הצעת המחקר לקרן יש להעבירה לרשות המחקר והפרסומים אשר תוודא עמידה בהיבטים הטכניים
   (כגון הקפדה על היקף ההצעה שהוגדר, קיומם של מסמכים נלווים, וכד') ואת התאמת התקציב המבוקש לכללי הקרן.

AAC Version 2.9