ועדת האתיקה של המכללה האקדמית אשקלון (בחסות רשות המחקר והפרסומים):

המחקר במכללה האקדמית אשקלון מתנהל על פי הכללים הנהוגים באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

ועדת האתיקה של המכללה האקדמית אשקלון נוסדה כדי לגבש וליישם את העקרונות האתיים במחקרים בבני אדם של חברי סגל, ושל עוזריהם במכללה, ולפקח על התנהלות המחקרים הללו.

הוועדה עוסקת בסוגיות המתעוררות בהקשר למחקרים השונים, ובהם ההגנה על כבודם, על שלומם ועל פרטיותם של נחקרים (אישור שאלונים, סקרים, שימוש בנתונים, ועוד) ומניעת מצבים של ניגוד עניינים, ועוד.

מתפקידה של ועדת האתיקה לעזור לחוקר ולמשתתפים הפוטנציאלים לפעול בתנאים אופטימליים מבחינה אתית, אך החוקר הוא המופקד על ביצוע המחקר בהתאם לסטנדרטים האתיים.

חבר הסגל הוא האחראי לבדיקת נכונותו האתית של המחקר ולביצועו בסטנדרטים אתיים כאשר המחקר מנוהל על ידי סטודנט.

 

חברי ועדת האתיקה הנוכחית:
ד"ר רונית פלד לסקוב, יו"ר
ד"ר יפעת פארן
ד"ר קרן דופלט

ד"ר אהוד קוגוט

ד"ר גדי רוזנברג

עו"ד יעקב ביטון

 

תפקידי ועדת האתיקה המכללתית :

א. לאשר מחקרים על בני אדם שהם בעלי זיקה כלשהי למכללה, הנעשים על ידי חוקר במכללה אשר מועסק בהיקף של חצי משרה לפחות.
ב. לייעץ לחוקר, על פי פנייתו, בשאלות אתיות שתעלינה על הפרק.
ג. לפסוק בבעיות אתיות אשר תובאנה לתשומת ליבה של הוועדה.

 

יש להוריד ולמלא בקפידה את הטפסים המצורפים  ולשלוח את הבקשה לד"ר ניצן קוזלובסקי,  רכזת רשות המחקר בטלפון: 08-86789265, , research-aac@aac.ac.il

AAC Version 2.9