באחריותו של החוקר הראשי:

 

א. לוודא שכל ההוצאות המשולמות מכספי מענק המחקר יעמדו בדרישות הגורם המממן וכי מתקציב המחקר תוצאנה רק הוצאות הנחוצות לביצוע המחקר,
מתאריך תחילת המחקר ועד סיומו, על פי הרשום בחוזה.

 

ניתן לבצע הוצאה בתקציב מחקר בתנאים אלה

· כל ההוצאה משמשת למחקר המסוים וחיונית לו
· המממן לא מתנגד להוצאה זו
· ההוצאה תבוצע לפי כללי המכללה הרלוונטיים
· ההוצאה מלווה במסמכים המאפשרים בדיקה חשבונאית
· ההוצאה תבוצע במהלך תקופת המחקר (או מעט לפניה – אם המממן מתיר זאת במפורש)
· ​ אסור לחלוטין חיוב הוצאות שכולן הטבה אישית ישירה לחוקר או לבני משפחתו, כולל שכר (למעט תוספת מחקר או תוספת תפקיד לחוקר).

 

ב. יש לנהל את הנכסים (ציוד ומיטלטלין) בנאמנות, ולקיים רישום מפורט שלהם כמתחייב מהחוזה.

 

ג. יש להשלים את כל הפעולות הכספיות במחקר טרם הכנת הדוחות הכספיים למממן.

 

ד. יש להקפיד על תאריך ההתחלה והסיום של המחקר בעת תכנון ההוצאות.

 

לביצוע הוצאות שוטפות על חשבון מענק המחקר, לבקרת ניצול תקציבי, לסיוע בדיווחים כספיים, ולביצוע שינויים בתקצוב פנה להנהלת החשבונות של המכללה (שינויים בתקצוב יבוצעו בכפוף לתקנות הגורמים המממנים).
בקשת חוקר לשינוי בתקצוב תבוצע רק אם היא הועברה לחשב בכתב, ובתנאי שהגורם המממן לא מתנגד לשינוי זה

AAC Version 2.9