סגירת תקציב מחקר מותנית בהכנת דו"ח מדעי מסכם ובהעברתו למממן.

 

בדו"ח הכספי הסופי ירוכזו כל ההוצאות הקשורות במחקר, כולל חישובים רטרואקטיביים ששולמו בתקופת המחקר ותשלומים לכל הגורמים (חוץ ופנים) בהתאם לכללי המממן.

 

בעת סגירת תקציב המחקר יישא החוקר בעל התקציב בכל גרעון תקציבי, אשר ימומן מתקציביו האחרים וזאת ללא תלות בסיבת הגרעון – למעט הפרת חוזה על ידי המממן.

AAC Version 2.9