אייקון פתיחת סעיף תקציבי בהנהלת החשבונות של המכללה

פתיחת סעיף תקציבי בהנהלת החשבונות של המכללה

המכללה האקדמית אשקלון > רשות המחקר והפרסומים > רשות המחקר והפרסומים > מידע לחוקרים > ניהול תקציב מחקר > פתיחת סעיף תקציבי בהנהלת החשבונות של המכללה

סעיף תקציבי הינו תרגום של חוזה המחקר למסגרת כספית הקבועה בלוח זמנים מוגדר; מסגרת זו מהווה אשראי תקציבי, שלפיו יתנהל המחקר על-פי סעיפי המשנה המופיעים בחוזה.

לאחר הזכייה בתקציב המחקר, מקבלת הנהלת המכללה מהקרן התומכת במחקר חוזה או מסמך התקשרות המסכם את תנאי התקשרות בין שני  המוסדות, ואת חובותיהם וזכויותיהם של שני הצדדים.

חוזה המחקר או מסמך ההתקשרות, עובר תהליכי בדיקה ואישור שונים וארוכים; ביניהם: בדיקת התאמה של תנאי החוזה עם נהלי המכללה, בדיקתו של יועץ המשפטי של המכללה, ומשא ומתן עם הקרן לשינוי תנאי החוזה (במקרה הצורך). עם סיום תהליך זה יפתח סעיף תקציבי לניהול כספי מענק המחקר בהנהלת החשבונות של המכללה.

התקציב עומד לרשות החוקר במהלך תקופת המחקר אשר הוגדרה על ידי הגורם המממן.

פתיחת הסעיף התקציבי תיעשה רק לאחר שהחוקר הגיש את הצעת המחקר שאושרה למימון, וצירף את כל הטפסים והאישורים הנדרשים לפי הוראה זו, ובלבד שהתקיים אחד מהתנאים אלה:

1. נחתם חוזה בין המכללה למממן.

 2. התקבלו תשלומים בפועל.

מחקר שיש בו שני חוקרים ראשיים (או יותר), יעבירו החוקרים להנהלת החשבונות את פירוט חלוקת התקציב שאושר על ידי הגורם המממן בין החוקרים.

לכל חוקר יפתח סעיף תקציבי נפרד לפי החלוקה שעליה הסכימו ובהתאם לו יתבצעו ההוצאות ויחושבו תקציבי המחקר.

AAC Version 2.9