אייקון שילובן מחדש של אסירות משוחררות בקהילה: תיאוריה ומחקר. רותם אפודי, אפרת שהם ואירית אדמנצ

שילובן מחדש של אסירות משוחררות בקהילה: תיאוריה ומחקר. רותם אפודי, אפרת שהם ואירית אדמנצ'וק

המכללה האקדמית אשקלון > מכון לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה > שילובן מחדש של אסירות משוחררות בקהילה: תיאוריה ומחקר. רותם אפודי, אפרת שהם ואירית אדמנצ'וק

שילובן של אסירות משוחררות בקהילה: תיאוריה ומחקר. רותם אפודי, אפרת שהם ואירית אדמנצ'וק

חוברת זאת נערכה ביוזמתה של הרשות לשיקום האסיר על ידי מכון שא"מ הפועל במסגרת החוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון, ומטרתה לבחון ולאפיין את הסוגיות התיאורטיות והמחקריות המלוות את תוכניות השיקום לאסירות משוחררות בעולם ובארץ.
על רקע המורכבות הקיימת בסוגיית שילובן של אסירות משוחררות בקהילה, פיתחה הרשות לשיקום האסיר בישראל שירותי עזר לשיקום אסירות משוחררות הכוללים הוסטל, מרכז יום תעסוקתי ומרכזים טיפוליים בקהילה. בשנת 1989, כ-5 שנים מיום הקמת הרשות לשיקום האסיר, הוקם ההוסטל הראשון לאסירות משוחררות, והחל משנת 1998 החל לפעול מרכז תל"מ – מרכז תעסוקתי לאסירות משוחררות. בראשיתו הוקם מרכז תל"מ כמרכז שיקומי אשר מטרתו העיקרית והמוצהרת היא להעניק הכנה והכשרה תעסוקתית לאסירות המשוחררות לשם השתלבותן במקומות תעסוקה ראויים אשר תוביל להשתלבותן מחדש בחברה הנורמטיבית. עם זאת, לאורך השנים נוספו למרכז תל"מ מטרות אחרות, ואלה הותאמו לצרכיה המשתנים של אוכלוסיית האסירות המשוחררות. כיום נוסף על מטרתו המוצהרת משמש תל"מ גם מרכז טיפולי המעניק מגוון שירותי טיפול, ליווי וייעוץ לאסירה המשוחררת במגוון צרכים. תכנית שיקום זו הנה יחידה מסוגה בישראל, והיא משלבת פעילויות שיקומיות מגוונות לאסירות המשוחררות כגון טיפול פסיכו-סוציאלי פרטני וקבוצתי, השלמת השכלה, פעילויות העשרה וחוגים ועוד. המרכז משלב פעילויות של מתנדבות ומדריכות שיקומיות – המשמשות מעין מנטוריות – לצד נשות צוות מקצועיות. אחת ממטרותיו המוצהרות של מרכז תל"מ היא שילובן של האסירות המשוחררות במעגלי תעסוקה נורמטיביים. מכאן כי השתלבותן של הנשים בתעסוקה ומידת התמדתן בה הוגדרו במחקר אשר יתואר להלן, כאחד ממדדי ההצלחה.
במסגרת המחויבות ל"מדיניות מבוססת עובדות" אותה אמצה הרשות לשיקום האסיר, נועדה גם חוברת זו להרחיב את הידע האקדמי בשדה הקרימינולוגי לצד עולם הידע הפרקטיקה, ובכך לייעל ולשפר את מידת האפקטיביות של תכניות השיקום המותאמות לאסירות משוחררות.
מטרתה של החוברת היא להציג סקירת ספרות מקיפה ועדכנית המתארת את הסוגיות השונות הקשורות בניסיון לשלב אסירות משוחררות בקהילה בעולם המערבי. בנוסף יתואר בחוברת מחקר הערכה אשר התבצע על ידי המחברות במהלך 2015-2014 במרכז תל"מ לאסירות משוחררות. למחקר זה הוגדרו מספר מטרות קצרות טווח:

א. תיאור המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים והלגליים של האסירות המשוחררות אשר מטופלות במסגרת מרכז יום וערב (תל"מ).
ב. בחינת "המסוגלות התעסוקתית" של הנשים המגיעות לטיפול במרכז.
ג. זיהוי הפרופיל התעסוקתי של האסירות המשוחררות – קרי מידת השתלבותן בתעסוקה, משך הזמן עד לכניסתן לתעסוקה והתמדתן בה.
ד. הערכת מדדי תוצאה נוספים כדוגמת התמדתן של האסירות בתכנית השיקום, סיבת תום הטיפול ומידת הצלחתן בתכנית השיקום, והערכת המשתנים השונים הקשורים לרמתם של מדדים אלה.
המחקר כלל את כל האסירות המשוחררות אשר לקחו חלק בטיפול במרכז תל"מ החל מחודש ינואר 2014 ועד יוני 2015 (18 חודשים). המידע על המטופלות נאסף וקודד מתוך תיקיהן האישיים ברשות לשיקום האסיר באמצעות שאלונים שמילאה יועצת התעסוקה במרכז תל"מ המכירה היטב את כל הנשים המטופלות במקום.
בשל מספרן הנמוך של האסירות המשוחררות, מרבית המחקרים הבוחנים אוכלוסייה זו מבוצעים במתודולוגיה איכותנית, ולפיכך הם בעלי יכולת הכללה נמוכה יחסית. מכאן חשיבותו של המחקר הנוכחי, המציג תיאור כמותני של מאפייני האסירות המשוחררות המגיעות למרכז לצד מדדי תוצאה המתארים את הצלחתה של האסירה המשוחררת במרכז ואת הפרופיל התעסוקתי שלה לאחר השחרור.

למידע נוסף ו/או לרכישת החוברת ניתן לפנות לגב' אירית אדמצ'וק, רכזת מידע ומחקר במכון שא"מ: Airitklb1@aac.ac.il

AAC Version 2.9