אייקון מכון לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה (שא"מ)

מכון לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה (שא"מ)

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > ייחודיות קרימינולוגיה ראשון > מכון לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה (שא"מ)

בחוג לקרימינולוגיה פועל מכון מחקר "המכון לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה" (שא"מ) בראשות פרופ' אפרת שהם, ובשיתוף הרשות לשיקום האסיר. מטרת המכון היא להקים תשתית מדיניות המבוססת על עובדות בדבר מידת היעילות של תכניות השיקום לסוגיהן. המכון עורך מחקרים עצמאיים, מקיים כינוסים מדעיים, ותומך במחקרים נוספים עם תלמידי התואר הראשון בתחומי השיקום של האסירים ושל בני משפחותיהם. מחקריו של מכון שא"מ משמשים תשתית לדיונים של מקבלי החלטות ברשות לשיקום האסיר, בשירות בתי הסוהר, ובוועדות השונות של הכנסת.

AAC Version 2.9