Ashkelon Academic College

במסגרת החוג לקרימינולוגיה נפתחה מעבדת מחקר פורנזית ובראשה עומד ד"ר אור כץ. מטרת המעבדה היא לערוך מחקרים אקדמיים ויישומיים  עבור המשטרה, הסנגוריה, הפרקליטות ועוד. בראש המעבדה עומד ד"ר אור כץ. בשלב ראשוני המעבדה עוסקת במחקרים העוסקים בזיהוי פנים (מסדרי זיהוי, הליכי חקירה, ועוד), ובהמשך יורחבו מחקריה לתחומי מחקר נוספים. המעבדה משמשת במה למחקרים בסיסיים לתואר הראשון ולמחקרים מתקדמים לתלמידי התואר השני. לצד זאת ישנן הכשרות ייעודיות לאנשי מקצוע.