במסגרת תכנית הלימודים נחשפים הסטודנטים למגוון רחב של נושאים: התנהגות ארגונית, מבנה ארגוני, משאבי אנוש, החברה הישראלית ותרבותה, פסיכולוגיה חברתית, דתות בישראל ובעולם, מגדר ומזרחיות.הלימודים מתקיימים במתכונת דו-חוגית וניתן לשלבם בלימודים בחוגים הבאים: קרימינולוגיה, פוליטיקה וממשל. השילוב בלימודי דיסציפלינה נוספת מרחיב את בסיס הידע של הסטודנטים ומאפשר להם המשך לימודים לתארים מתקדמים במגוון רחב של מקצועות.

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A  בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה המסלול הדו-חוגי

סמסטר א'

 

 

סמסטר ב'

 

קורסי מבוא

 

 

קורסי ליבה

 

מבוא לסוציולוגיה – הרצאה + תרגיל

4

 

מבוא לאנתרופולוגיה – הרצאה + תרגיל

3

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

4

 

מבוא לפסיכולוגיה חברתית (המשך)

 

קורסים מתודולוגיים

 

 

 

 

מבוא לסטטיסטיקה א' – הרצאה + תרגיל

3

 

מבוא לסטטיסטיקה ב' – הרצאה + תרגיל

3

כתיבה מדעית

2

 

שימושי מחשב

2

יצירה יהודית

 

 

 

 

ספרות תלמודית

4

 

ספרות תלמודית (המשך)

 

סמסטר א'

 

 

סמסטר ב'

 

קורסי ליבה

 

 

 

 

החברה הישראלית – הרצאה + תרגיל

6

 

החברה הישראלית – הרצאה + תרגיל (המשך)

 

קורסי בחירה משותפים לשנים ב' ו-ג'

 

 

קורסי בחירה משותפים לשנים ב' ו-ג'

 

כשירות תרבותית בשרותי אנוש

2

 

תיעוד קולנועי של תרבות

2

מגדר, מיניות ותיאוריות פמיניסטיות

2

 

סוציולוגיה ארגונית

2

סמינריונים לבחירה 1 מתוך הרשימה משותפים לשנים ב' ו-ג'

 

 

 

 

גברים ונשים בשוק העבודה

4

 

גברים ונשים בשוק העבודה (המשך)

 

קונפליקט ופשרה במפגש בין תרבותי

4

 

קונפליקט ופשרה במפגש בין תרבותי (המשך)

 

קורסים מתודולוגיים

 

 

 

 

שיטות מחקר כמותיות א'

2

 

שיטות מחקר כמותיות ב'

2

 

 

 

שיטות מחקר איכותניות ואנתרופולוגיות – הרצאה + תרגיל

3

יצירה יהודית

 

 

 

 

מבוא לפילוסופיה יהודית

4

 

מבוא לפילוסופיה יהודית (המשך)

 

חברה ורווחה בהגות חכמי ישראל

 

 

חברה ורווחה בהגות חכמי ישראל (המשך)

 

סמסטר א'

 

 

סמסטר ב'

 

קורסי ליבה

 

 

 

 

תיאוריות סוציולוגיות

2

 

תיאוריות אנתרופולוגיות

2

קורסי בחירה משותפים לשנים ב' ו-ג'

 

 

קורסי בחירה משותפים לשנים ב' ו-ג'

 

רשתות חברתיות ותעסוקה בחברה החרדית

2

 

המשפחה בעידן הפוסט מודרני

2

כשירות תרבותית בשרותי אנוש

2

 

סוציולוגיה ארגונית

2

סדנא מתקדמת

 

 

 

 

יחסי החוץ של מדינת ישראל

2

 

 

 

סמינריונים לבחירה 1 מתוך הרשימה משותפים לשנים ב' ו-ג'

 

 

 

 

הגירה וגלובליזציה

4

 

הגירה וגלובליזציה (המשך)

 

סוציולוגיה של ארגוני בריאות

4

 

סוציולוגיה של ארגוני בריאות (המשך)

 

יצירה יהודית

 

 

 

 

תולדות עם ישראל

4

 

תולדות עם ישראל (המשך)

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה

AAC Version 2.9