בתכנית שלושה מסלולים: מינהל עסקים, משאבי אנוש וחינוך. לכל מסלול חמש חטיבות: החטיבה הראשונה נושאת את שם המסלול. שלוש החטיבות הבאות נגזרות מתוך דיסציפלינות שונות: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חינוך, פוליטיקה וממשל, משאבי אנוש, פסיכולוגיה, ייעוץ חינוכי ומינהל עסקים. בחטיבה החמישית קורסי מתודולוגיה: מבוא לסטטיסטיקה, שימושי מחשב, הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית, שיטות מחקר כמותיות ושיטות מחקר איכותניות.

התכנית נוסדה עבור הרואים במדעי החברה תחום אנושי מרתק, המשלב מסגרות ידע רבות ומגוונות, עניין אינטלקטואלי וחוויה אישית. כמו כן, עבור אנשים עובדים המבקשים לחוות לימודים עיוניים המשלבים לימודים נוספים ובעלי דגש יישומי.

תכנית הלימודים במסלול למינהל עסקים

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

חטיבה: מנהל עסקים  

מבוא לכלכלה מיקרו

3

מבוא לכלכלה מאקרו

3

יסודות המתמטיקה

2

קורס בחירה  

2

חטיבה: ביטחון

מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי

2

קורס בחירה

2

 

 

 

 

חטיבה: ניהול

יסודות הניהול

2

קביעת מדיניות

2

קבלת החלטות

2

 

 

חטיבה : פוליטיקה וממשל

האדם הפוליטי יסודות הרעיון המדיני  

2

דיפלומטיה ואסטרטגיה: תורת היחסים הבינ"ל  

2

חטיבה : מתודולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה א'

3

מבוא לסטטיסטיקה ב'

3

 

 

הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית

3

חטיבה : קורסי העשרה

מקרא

2

תלמוד

2

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

חטיבה: מנהל עסקים  

כלכלת ישראל  

2

יסודות השיווק

2

עקרונות תורת המימון  

2

קורס בחירה

2

חטיבה: ביטחון 

מבוא לתולדות המזרח התיכון בעת החדשה  

2

מבוא להיסטוריה והגות צבאית בעת החדשה  

2

 

 

סכסוך ישראל ערב

2

חטיבה: ניהול

התנהגות ארגונית

2

מבוא למנהל ציבורי

2

קורס בחירה

2

קורס בחירה

2

חטיבה: פוליטיקה וממשל

פוליטיקה השוואתית: מוסדות ותהליכים  

2

קורסי בחירה  

4

חטיבה: מתודולוגיה

שימושי המחשב

3

שיטות מחקר איכותניות

2

שיטות מחקר כמותיות

2

 

 

חטיבה :קורסי העשרה

פילוסופיה יהודית

2

קורס במדעי הרוח

2

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

חטיבה: מנהל עסקים

בנקים ומוסדות פיננסיים  

2

נכסים נגזרים

2

סמינריון

2

סמינריון

2

קורס בחירה

2

קורס בחירה

2

חטיבה: ביטחון

סמינריון

2

סמינריון

2

דיני בטחון, צבא ומלחמה

2

קורס בחירה

2

חטיבה: ניהול

מנהיגות בעידן של שינויים

2

משברים בארגונים

2

 

 

קורסי בחירה

2

חטיבה: פוליטיקה וממשל

המזרח התיכון כזירה מדינית וגיאו פוליטית  

2

סין והגיאו פוליטיקה של המזרח התיכון  

2

קורס בחירה

2

 

 

חטיבה: קורסי העשרה

היסטוריה כללית

2

סמינר בן חוגי

2

לימודי ארץ ישראל

2

 

 

תכנית הלימודים במסלול משאבי אנוש

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

חטיבה: משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש

2

ניהול משאבי אנוש במגזר ציבורי

2

 

 

פיתוח והכשרת עובדים

2

 

 

יחסי עבודה

2

האדם הפוליטי: יסודות הרעיון המדיני

2

דיפלומטיה ואסטרטגיה: תורת היחסים הבינ"ל

2

חטיבה: ניהול

יסודות הניהול

2

קביעת מדיניות

2

קבלת החלטות

2

 

 

חטיבה : תקשורת

מבוא לתקשורת

2

קורס בחירה

2

תולדות התקשורת

2

 

 

חטיבה : מתודולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה א'

3

מבוא לסטטיסטיקה ב'

3

 

 

הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית

3

חטיבה : קורסי העשרה

מקרא

2

תלמוד

2

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

חטיבה: משאבי אנוש

ניהול ופיתוח צוותי עבודה

2

גיוס ומיון עובדים

2

שיטות הנעה ותגמול

2

קורס בחירה

2

חטיבה: פוליטיקה וממשל

פוליטיקה השוואתית: מוסדות ותהליכים

2

קורס בחירה

2

חטיבה: ניהול

התנהגות ארגונית

2

מבוא למנהל ציבורי

2

קורס בחירה

2

 

 

חטיבה: תקשורת

התקשורת בישראל

2

תקשורת המונים

2

קורס בחירה

2

תקשורת חזותית

2

חטיבה: מתודולוגיה

שימושי המחשב

3

שיטות מחקר איכותניות

2

שיטות מחקר כמותיות

2

 

 

חטיבה :קורסי העשרה

פילוסופיה יהודית

2

קורס במדעי הרוח

2

 

 

 

 

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

חטיבה: משאבי אנוש

סמינר במשאבי אנוש: מפגשים עם הפרקטיקה

4

סמינריון

2

סמינריון

2

 

 

קורס בחירה

2

 

 

חטיבה: פוליטיקה וממשל

סמינריון

2

סמינריון

2

קורס בחירה

4

 

 

חטיבה: ניהול

מנהיגות בעידן של שינויים

2

משברים בארגונים

2

 

 

קורסי בחירה

4

חטיבה: תקשורת

כתיבה עיתונאית

2

יחסי ציבור ואסטרטגיה תקשורתית

2

קורס בחירה

2

 

 

חטיבה: קורסי העשרה

היסטוריה כללית

2

סמינר בן חוגי

2

לימודי ארץ ישראל

2

 

 

תכנית הלימודים במסלול חינוך

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

חטיבה: חינוך

מבוא לתורת החינוך וההוראה

2

תולדות החינוך

2

קורסי בחירה

4

 

 

חטיבה: פסיכולוגיה

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

2

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

2

פסיכולוגיה פיזיולוגית

2

חטיבה: ייעוץ חינוכי

מבוא לייעוץ חינוכי

4

ייעוץ מניעתי

2

קורס בחירה

2

 

 

חטיבה: סוציולוגיה

מבוא לסוציולוגיה

2

מבוא לאנתרופולוגיה

2

יחסי ציבור

2

 

 

חטיבה: מתודולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה א'

3

מבוא לסטטיסטיקה ב'

3

 

 

הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית

3

חטיבה: קורסי העשרה

מקרא

2

תלמוד

2

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

חטיבה: חינוך

הטכנולוגיה בחינוך

2

בין פדגוגיה וטכנולוגיה

2

הערכת הישגים לימודיים

2

משאבי האינטרנט

2

קורס בחירה

2

בית הספר והקשריו החברתיים

2

חטיבה: פסיכולוגיה

פסיכולוגיה קוגניטיבית

2

קורס בחירה

2

חטיבה: ייעוץ חינוכי

התפתחות קריירה: ייעוץ והדרכה

2

מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי

2

 

 

קורס בחירה

2

חטיבה: סוציולוגיה

החברה הישראלית

2

סוציולוגיה של מקצועות פרופסיונליים

2

קורס בחירה

2

 

 

חטיבה: מתודולוגיה

 

 

 

שימושי המחשב

3

שיטות מחקר איכותניות

2

שיטות מחקר כמותיות

2

 

 

חטיבה: קורסי העשרה

פילוסופיה יהודית

2

קורס במדעי הרוח

2

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

חטיבה: חינוך

הרצאה וסדנה: תכנון ביקורות והערכה של תוכניות לימוד

2

שילוב תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל

2

קורס בחירה

2

סמינריון

2

סמינריון

2

 

 

חטיבה: פסיכולוגיה

קורס בחירה

2

קורס בחירה

2

סמינריון

2

סמינריון

2

חטיבה: ייעוץ חינוכי

סדנה: אפיוני ילדים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות

2

תרבות בעידן של שינויים חברתיים

2

קורס בחירה

2

קורס בחירה

2

חטיבה: סוציולוגיה

מגדר וחברה

2

תרבות בעידן של שינויים חברתיים

2

קורס בחירה

2

קורס בחירה

2

חטיבה: קורסי העשרה

היסטוריה כללית

2

סמינר בן חוגי

2

לימודי ארץ ישראל

2

 

 

סה"כ שעות לתואר : 120 שעות סמסטריאליות

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה.

AAC Version 2.9