Ashkelon Academic College

התכנית משלבת בין הקנייה של ידע פסיכולוגי כללי בלימודים תאורטיים והתנסות הלכה למעשה בקורסים מתודולוגיים ובין התנסות במעבדת המחקר של החוג.

בנוסף, מוצעת לסטודנטים הזדמנות להשתלב בהתנסות מעשית במסגרות טיפוליות ולהכיר את עבודת הפסיכולוג בשטח.

לתכנית המוצעת שני בסיסים המקנים לה ערך מוסף מבחינה אקדמית.

הראשון: התכנית מדגישה את  ההיבט המחקרי של לימודי הפסיכולוגיה מאחר שלימודים גבוהים ולימודי פסיכולוגיה בעיקר דורשים יסודות מתודולוגיים איתנים

השני: בתכנית קורסי העמקה בכמה נושאים בפסיכולוגיה דבר המקנה לסטודנט הזדמנות להכיר נושאים מרכזיים בפסיכולוגיה.

החוג לפסיכולוגיה מציעה את לימודי הפסיכולוגיה בשני מסלולים:

 

מסלול מורחב (חד-חוגי)

תכנית לימודים ייחודית למכללה האקדמית אשקלון. בתכנית ניכר הניסיון הרב שנצבר במהלך השנים. התכנית מעניקה ללומדים תשתית אקדמית איתנה לקראת לימודי המשך לתארים מתקדמים בכל אחת מהאוניברסיטאות בארץ ובעולם. במסלול המורחב יזכו הסטודנטים להיחשף לכמה נושאים מרכזיים בפסיכולוגיה המרחיבים את אופקיהם והמעמיקים את ידיעותיהם בפסיכולוגיה.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A  בפסיכולוגיה - המסלול החד-חוגי

שנה א'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי מבוא

מבוא לפסיכולוגיה

4

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

4

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

4

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

4

 

 

חישה ותפיסה

2

קורסים מתודולוגיים

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א'

4

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב ב'

4

קורסי יצירה יהודית  

תקשורת בין אישית א

2

תקשורת בין אישית ב

2

היסטוריה של הפסיכולוגיה

2

 

 

ספרות תלמודית

2

ספרות תלמודית

2

שנה ב'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי ליבה

למידה

2

קריאה ביקורתית

4

תיאוריות באישיות

4

פסיכולוגיה אבנורמלית

4

פסיכולוגיה קוגניטיבית א'

2

פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

2

מעבדה ניסויית

2

 

 

מעבדה ניסויית א'

2

מעבדה ניסויית ב'

2

קורסים מתודולוגיים

סטטיסטיקה רב משתנית

3

שיטות מחקר ב'

3

שיטות מחקר א'

3

פרו- סמינריון

2

פסיכולוגיה עיונית מחקרית

 

 

תפיסת פנים

2

קורסי יצירה יהודית  

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

שנה ג'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

פסיכולוגיה ארגונית

קבלת החלטות

2

יסודות בפסיכולוגיה תעשייתית

2

פסיכולוגיה יישומית

2

 

 

יחסים בין קבוצות א

2

יחסים בין קבוצות א

2

קורסי ליבה

 

 

מבוא לתורת המבחנים

2

פסיכופתולוגיה

 

התמודדות עם מחלות ונכויות קשות וממושכות

2

התמודדות עם מצבי לחץ

2

היווצרות פתולוגיה: תהליכים פסיכו-דינמיים

2

פסיכופתולוגיה התפתחותית

3

פסיכולוגיה עיונית מחקרית

סמים והתנהגות

2

 

 

טיפול במשחק

2

משחקיה טיפולית

2

פרקטיקום מחקרי (4 ש"ס)

דיוק באמפתיה

2

דיוק באמפתיה

2

ישנוניות והפרעות שינה

 

ישנוניות והפרעות שינה

 

סמינריונים (8 ש"ס)

סוגיות בפסיכולוגיה חברתית

2

סוגיות בפסיכולוגיה חברתית

2

מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזיקנה

2

מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזיקנה

2

קורסי יצירה יהודית  

תולדות עם ישראל

2

תולדות עם ישראל

2

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 120 ש"ס.

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

מסלול דו-חוגי

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים לשלב את לימודי הפסיכולוגיה בלימודים אחרים ממדעי החברה: קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ופוליטיקה וממשל. הלומדים במסלול זה ייהנו מתכנית עשירה המאפשרת להם להעמיק את הבנתם.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בפסיכולוגיה - המסלול הדו-חוגי

שנה א'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי מבוא וליבה

מבוא לפסיכולוגיה

4

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

4

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

4

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

4

 

 

חישה ותפיסה

2

קורסים מתודולוגיים

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א'

 

4

 

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב ב'

4

קורסי יצירה יהודית  

ספרות תלמודית

2

ספרות תלמודית

2

שנה ב'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי ליבה

תיאוריות באישיות

4

קריאה ביקורתית

4

פסיכולוגיה קוגניטיבית א'

2

פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

2

מעבדה ניסויית

2

פסיכולוגיה אבנורמלית

4

מעבדה ניסויית א'

2

מעבדה ניסויית ב'

2

קורסים מתודולוגיים

סטטיסטיקה רב משתנית

3

שיטות מחקר ב'

3

שיטות מחקר א'

3

פרו-סמינריון

2

קורסי יצירה יהודית  

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

2

שנה ג'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי ליבה

 

 

פסיכולוגיה קוגניטיבית

4

 

 

מבוא לתורת המבחנים

2

פרקטיקום מחקרי (4 ש"ס)

דיוק באמפתיה

2

דיוק ואמפתיה

2

ישנוניות והפרעות שינה

 

ישנוניות והפרעות שינה

 

סמינריונים (לבחירה 4 ש"ס)

סוגיות בפסיכולוגיה חברתית

2

סוגיות בפסיכולוגיה חברתית

2

מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזיקנה

 

מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזיקנה

 

קורסי יצירה יהודית  

תולדות עם ישראל

2

תולדות עם ישראל

2

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה