אייקון מכרז פומבי מספר 1001/17

מכרז פומבי מספר 1001/17

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרז פומבי מספר 1001/17

למתן שירותי שמירה, סיור ואבטחה בקמפוס המכללה באשקלון

 

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") יוצאת במכרז פומבי מספר 1001/17 למתן שירותי שמירה, סיור ואבטחה במתחם קמפוס המכללה באשקלון. (להלן: "המכרז").
1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו:
https://goo.gl/QfJajo
2. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 16.2.17 בשעה 12:00.
3. סיור מציעים יתקיים בקמפוס המכללה באשקלון ביום 8.2.17 בשעה 19:30, השתתפות המציע בסיור הינה חובה.
4. מועד פתיחת המכרז יהיה ביום 16.2.17 בשעה 12:30
5. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
6. המסמכים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים.

 

וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

 

למכרז לחץ כאן

להסכם

תשובות לשאלות הבהרה 31.1.17

תשובות לשאלוץ הבהרה 12.2.17

תשובות לשאלות הבהרה 13.2.17

AAC Version 2.9