אייקון מכרז פומבי מספר 114/6

מכרז פומבי מספר 114/6

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרז פומבי מספר 114/6

לאספקה והתקנת ציוד הקלטת וידאו במעבדת סימולציה למקצועות הסיעוד

 

1. המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") פרסמה בתאריך 22.6.16 הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי מספר 114/16 לאספקה והתקנת ציוד הקלטת וידאו במעבדת סימולציה למקצועות הסיעוד (להלן: "המכרז").
2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: http://goo.gl/JuU7mt
3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 5.7.16 בשעה 12:00.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
5. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים.

 

וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

 

למכרז לחץ כאן

AAC Version 2.9