אייקון מכרז פומבי מספר 118/16

מכרז פומבי מספר 118/16

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרז פומבי מספר 118/16

לשדרוג מערך חומת אש

 

1. המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") פרסמה בתאריך 20.9.16 הודעה
בדבר עריכת מכרז פומבי מספר 118/16 לשדרוג מערך חומת אש (להלן: "המכרז").

2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: http://goo.gl/JuU7mt
3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 9.10.16 בשעה 12:00.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
5. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים.

וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

 

למכרז לחץ כאן

להסכם

התייחסות המכללה לשאלות הבהרה

AAC Version 2.9