אייקון אובדן מחברת הבחינה

אובדן מחברת הבחינה

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > אובדן מחברת הבחינה

• סטודנט שהבחינה שלו אבדה לפני מתן הציון והיא אבדה שלא באשמת הסטודנט יהיה זכאי לבחור באחת משתי האפשרויות:
• הסטודנט זכאי לציון "עובר". ציון עובר אינו נכנס לממוצע הציונים. הבקשה תופנה דרך למדור בחינות דרך "המידע האישי".
• אם האופציה לציון "עובר" אינה מניחה את דעתו של הסטודנט, הוא זכאי על פי בקשתו לבחינה חוזרת מיוחדת ללא צורך להמתין לנבחני השנה הבאה וזאת רק לאחר קיום בחינת מועד ב' בקורס.
• אבדן מחברת בחינה אחרי מתן ציון וכאשר נחסמה האפשרות לערער על הציון יזכה את הסטודנט באחת מהאפשרויות הבאות:
• השארת הציון כפי שהוא (במקרה זה הסטודנט אינו צריך לעשות מאומה).
• בקשה לקבל ציון עובר – הבקשה תוגש לראש החוג.
• בקשה לבחינה חוזרת. במקרה זה הציון הסופי בבחינה יהיה הציון הגבוה מבין השניים. הבקשה תוגש לוועדה לקביעת מעמד. הבחינה החוזרת תתקיים תוך חודשיים לכל היותר מתאריך פניית הסטודנט.
• במידה ואושר ציון "עובר" יש להזינו תוך חודש מיום ההודעה על אובדן המחברת.
• בכל המקרים הללו, למעט מקרה שבו כבר קיים ציון, על הסטודנט לפנות למדור בחינות דרך "המידע האישי" בבקשה להסדרת ציונו בהתאם לבחירתו.
• מדור הבחינות ידווח, במידת הצורך, לרשויות האקדמיות על איחור בהגשת שאלונים, ציונים, ואי נוכחות מרצה בבחינה.
• סטודנט רשאי לפנות לחוג בו הוא לומד לברור וטיפול בכל חריגה של מרצה מהנהלים האקדמיים הללו.

AAC Version 2.9