• כל עבודת בית, עבודת גמר בקורס, עבודות סמינריוניות, תרגילים או דוח מעבדה / ניסוי המוגשים על ידי הסטודנט, חייבים להיות פרי עבודתו העצמית של אותו הסטודנט.
• אין הסטודנט רשאי להגיש את אותה העבודה בשני קורסים שונים. הסטודנט ישמור לעצמו עותק נוסף של העבודה.
• אופן הגשת העבודה: העבודות יוגשו אישית לידי המרצה או באמצעות מזכירות החוג בהתאם להנחיות שיימסרו על ידי המרצה. העבודה תוגש בכתב יד קריא או מודפס, על פי הכללים הנקבעים במסגרת הקורס.
• מועד הגשת העבודות: את העבודה יש להגיש עד היום הראשון של שנת הלימודים הבאה, אלא אם כן נקבע תאריך קודם בתחילת הסמסטר על ידי המרצה והובא לידיעת הסטודנטים. אם לא תוגש העבודה עד מועד זה, חייב הסטודנט לקבל אישור של הוועדה לקביעת מעמד להגשה מאוחרת (בהתאם לנוהל הגשת עבודה באיחור ותשלום קנס ע"פ תקנון שכ"ל).
• החזרת העבודות ושמירתן: עבודה רגילה בקורס תוחזר לסטודנט ישירות על ידי המרצה או תימסר למזכירות החוג, בהתאם להנחיות שיימסרו על ידי המרצה. מזכירות החוג תדאג לשמור את העבודות עד סוף הסמסטר העוקב למועד פרסום הציון. העבודות לא תישמרנה למעלה מסמסטר אחד.
• עבודה סמינריונית תוחזר למזכירות החוג לאחר שיינתן לה ציון ותישמר שם לא יותר מ-3 חודשים מיום פרסום הציון. מעבר למועד זה, לא חלה כל חובה לשמור את העבודה.

AAC Version 2.9