אייקון הרכב הציון הסופי

הרכב הציון הסופי

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > הרכב הציון הסופי

• כעיקרון הציון הסופי בכל קורס נקבע בסילבוס הקורס. בדרך כלל הציון מורכב מסך המטלות שנקבעו בסילבוס. משקל כל מטלה והציון הסופי על פי הפירוט בסילבוס.
• על המרצה לוודא בתחילת הקורס כי הסטודנטים קיבלו את ההפניה לסילבוס הקורס ועליו גם לדאוג שהמטלות תהיינה מדווחות ומעודכנות במערכת הבחינות, אם יש צורך בעדכון יש להודיע על כך למזכירות החוג שתדווח במרוכז למדור הבחינות.
• אם לא יפורטו בסילבוס מטלות ומשקלן עד להגדרת לוח הבחינות כ"לוח בחינות סופי", הציון הסופי (להלן "לוח בחינות סופי") יוגדר כ- 100% בחינה.
• במקרים חריגים, המרצה יכול לשנות את מרכיבי המטלות ומשקלן במהלך הקורס בשונה ממה שכתוב בסילבוס הקורס, בהסכמת כל הסטודנטים הרשומים לקורס או באישור רקטור המכללה.
• שינויים בהרכב המטלות יועברו ע"י החוגים, למדור הבחינות, לאחר קבלת אישור ראש החוג, וזאת עד להגדרת לוח החינות הסופי.

AAC Version 2.9