מדור הבחינות

אייקון התאמות בבחינות

התאמות בבחינות

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > התאמות בבחינות

סטודנט המבקש לקבל התאמה/ הקלה ייגש למרכז התמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים בתחילת שנה.

ראה מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים


• משניתנו האישורים המתאימים (לדוגמה: הקראה, שכתוב, שעתוק, חדר נפרד, הגדלת שאלון, מעבדת מחשבים או הכתבת תשובות הבחינה לבוחן), על הסטודנט להירשם דרך המידע האישי לכל בחינה בה הוא מבקש הקלות ולבחור את ההקלה המבוקשת.
• יש להירשם דרך המידע האישי לבחינה מותאמת לא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד הבחינה. ביטול הרשמה לכל בחינה ייעשה עד 72 שעות לפני הבחינה, אי ביטול ההרשמה יגרור קנס של 100 ₪ לכל בחינה.
• בכל בחינה על הסטודנט להצטייד באישור הוועדה לקביעת מעמד, זאת כדי ליידע את המשגיח בהקלות שלא מפורטות במידע האישי (לדוגמה: "תוספת זמן"). לא יינתנו הקלות לסטודנט שלא יצטייד באישורים המתאימים !
• אם ההקלה הניתנת רלוונטית לבדיקת הבחינה (לדוגמה: "התעלמות משגיאות כתיב") על הסטודנט להצטייד באישור הוועדה לקביעת מעמד, זאת כדי ליידע את המשגיח בהקלה. על המשגיח להדביק מדבקה המאשרת "התעלמות משגיאות כתיב" על גבי מחברת הבחינה.