אייקון מועדי ג

מועדי ג' ומועדים מיוחדים

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > מועדי ג' ומועדים מיוחדים

"מועד ג'" – מתייחס לבחינה במהלך התואר. ניתן להגיש בקשה באמצעות האחראי המנהלי לאישור הוועדה לקביעת מעמד. הבחינה תתקיים יחד עם כל הנבחנים בשנה"ל הבאה או במועד הקרוב.
“מועד מיוחד" – מתייחס לבחינה של סטודנט שסיים את כל חובותיו לתואר ונכשל בקורס אחד. סטודנט זה יפנה לאחראי המנהלי. אם קיבל אישור מהוועדה לקביעת מעמד להיבחן, יגיע למדור הבחינות לקביעת מועד בחינה. הבחינה תתקיים בתיאום עם מדור הבחינות בחודשים נובמבר – דצמבר.
• לאחר שהסטודנט קיבל אישור למועד ג' או למועד מיוחד, עליו להגיע למדור הבחינות על מנת להסדיר את רישומו. במידה וקיבל אישור מועד אחד בלבד, עליו להודיע למדור בחינות באיזה מועד הוא מעוניין להיבחן.
• סטודנט שלא ערך תכנית לימודים בשנה בה ביקש להיבחן, יסדיר תחילה את התשלום במדור שכ"ל.
• בחינות בכתב נערכות בשני מועדים. סטודנט חייב לגשת במועד א' לפחות ל 75% מהבחינות בקורסים אותם למד באותה השנה, מתוך תכנית לימודים מלאה. יש לפעול לפי תקנון הוועדה לקביעת מעמד למימוש הזכויות ראה תקנון המכללה.
• סטודנט שנכשל במועד א' ובמועד ב', או שנעדר משני המועדים ללא הצדקה, או שנכשל באחד המועדים ונעדר מהשני ללא הצדקה, לא יהיה זכאי לבחינה נוספת, אלא אם נרשם לאותו הקורס בשנית. סטודנט לא יוכל ללמוד באותו קורס יותר מפעמיים ולהיבחן בו יותר מארבע פעמים (בסך הכול שתי בחינות לכל פעם שלמד את הקורס).
• סטודנט שלא ניצל את זכאותו להיבחן בשני מועדים (מסיבות מוצדקות), זכאי למועד ג' בכפוף לתקנון ואישור הוועדה לקביעת מעמד.
• סטודנטים המשרתים במילואים , כהגדרתו בחוק שירות מילואים, סטודנטים וסטודנטיות הזכאיות להתאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ, או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה, יפנו למשרד הדיקאן לקבלת הזכויות המגיעות להם. לאחר קבלת הזכויות יפעלו בהתאם לאישור שקיבלו. האחריות לידע את מדור הבחינות מוטלת על כל אחד מהם.

AAC Version 2.9