אייקון נוכחות מרצה בבחינה

נוכחות מרצה בבחינה

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > נוכחות מרצה בבחינה

• חובתו של המרצה (או נציג מטעמו) להיות נוכח בחדרי הבחינה, כולל חדרי בחינה שבהם נוכחים נבחנים בודדים.
• במקרה של היעדרות מתוכננת של המרצה במועד הבחינה, חובתו למנות ממלא מקום ולציידו בייפוי כוח חתום המפרט: שם המחליף, מספר ת.ז, שם הקורס, מספר קורס, שנה, סמסטר ומועד. ממלא המקום מחויב להציג תעודה מזהה וייפוי כוח בכניסה לחדר הבחינה.
• בבחינות מועדי ב' כאשר מספר הנבחנים הצפוי נמוך מעשרה, והמרצה הודיע למדור הבחינות שאין באפשרותו להגיע לבחינה, יהיה זמין טלפונית בזמן הבחינה או ימנה ממלא מקום שיגיע לבחינה עם ייפוי כוח מטעם המרצה.
• יובהר כי במועדי ג' ובמועדים מיוחדים אחרים אין חובת נוכחות של מרצה בבחינה.

AAC Version 2.9