אייקון ערעור על ציון הבחינה

ערעור על ציון הבחינה

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > ערעור על ציון הבחינה

• סטודנט זכאי לערער על ציון הבחינה או העבודה לא יאוחר משבועיים מיום סריקת מחברת הבחינה ופרסומן במידע האישי. על הסטודנט לעיין בבחינה או בעבודה טרם הגשת הערעור.
• הוגש ערעור על הציון הבחינה- המרצה יבדוק מחדש את מחברת הבחינות בהתאם לטענות שהועלו ויעביר את המלצתו לוועדה לפיקוח על הערעורים.
• חל איסור על הסטודנט להזדהות. סטודנט אשר יזדהה, ערעורו יידחה באופן אוטומטי.
• ניתן לערער פעם אחת בלבד על כל בחינה. מספר הערעורים מוגבל ל-5 ערעורים במהלך שנת לימודים אחת. על כל ערעור נוסף יחויב הסטודנט ב-50 ₪. ערעור שהתקבל לא ייכלל במספר הערעורים המותרים.
• סטודנט יגיש ערעור מפורט ומנומק ויקפיד על התייחסות עניינית. יש להימנע מניסוח כוללני כמו: "אבקש לבדוק מחדש את הבחינה". ערעור כזה יידחה באופן אוטומטי.
• סטודנט אשר ישתמש באפשרות של הגשת ערעור למטרות אחרות, כגון הודעה למרצה וכו', ערעורו יידחה אוטומטית, ולא תינתן לו אפשרות להגיש ערעור נוסף באותו קורס.
• על המרצה להשיב לערעור לא יאוחר משבוע מיום הגשת הערעור. עם זאת, הסטודנט יקבל תשובה סופית רק לאחר החלטת הוועדה המפקחת על הערעורים.

תוצאות הערעור:

• אם לא נמצאה הצדקה לתיקון הציון וקבלת הערעור, המרצה ידחה את הערעור דרך "המידע האישי" והציון יישאר כפי שהוא. הסטודנט יקבל הודעה על דחיית הערעור.
• אם נמצאה הצדקה לתיקון הציון וקבלת הערעור, המרצה ימליץ על קבלת הערעור והציון החדש תוך מתן נימוק מפורט. המלצתו תעבור לאישור הועדה לפיקוח על הערעורים. אם מצאה הועדה לנכון לקבל את המלצת המרצה, יתקבל הערעור והציון יתוקן. בסוף התהליך הסטודנט יקבל הודעה ההחלטה הסופית.
• אם לאחר בדיקה מחודשת של הבחינה ימצא לנכון המרצה לדחות את הערעור ולהוריד את הציון המרצה ימליץ על החלטתו ועל הציון החדש תוך מתן נימוק מפורט. המלצתו תעבור לאישור הועדה לפיקוח על הערעורים. אם מצאה הועדה לנכון לקבל את המלצת המרצה הציון יופחת בהתאם. בסוף התהליך הסטודנט יקבל הודעה ההחלטה הסופית.
• באחריות הסטודנט להתעדכן בתוצאות הליך הערעור באמצעות המידע האישי לסטודנט.

AAC Version 2.9