אייקון פרסום מועדי הבחינות

פרסום מועדי הבחינות

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > מדור הבחינות > פרסום מועדי הבחינות

• מועדי הבחינות יקבעו על ידי מדור הבחינות בתיאום עם החוגים ויפורסמו בתחילת שנה"ל, סמוך למועד הרישום לקורסים. פרסום זה מוגדר כפרסום ראשוני (להלן "פרסום ראשוני") ונתון לשינויים, כפי שיפורט בהמשך.
• מועדי הבחינות יפורסמו לסטודנט ולמרצה בפורטל המידע האישי באתר המכללה.
• מועדי הבחינות לקורסים המתקיימים בסמסטר ב' יפורסמו לא יאוחר משבוע לפני פתיחת סמסטר ב', פרסום זה הינו פרסום ראשוני.
• מועדי א' של בחינת סמסטר א' יתקיימו בארבעת השבועות הראשונים של חופשת סמסטר א'. מועדי א' של בחינות סמסטר ב' יתקיימו במהלך שישה שבועות ראשונים של חופשת סמסטר ב'.
• מועדי ב' של בחינות הסמסטר הראשון, יתקיימו בארבעת השבועות הראשונים של תחילת סמסטר ב'. מועדי ב' של בחינות הסמסטר השני יתקיימו בתקופת בחינות בת ארבעה שבועות שתתחיל כחודשיים מסיום סמסטר ב'.
• מועדים מיוחדים יתקיימו בחודשים נובמבר – דצמבר של שנת הלימודים ו/או לאחר אישור הועדה לקביעת מעמד ובהתאם לאילוצי מדור הבחינות.
• בלוח הבחינות המוגדר כפרסום ראשוני, ניתן לערוך שינויים בתאריכי הבחינות. סטודנטים המעוניינים בשינוי יידרשו להציג הסכמה של 80% ממשתתפי הקורס ובהסכמת המרצה. השינויים ייערכו לא יאוחר מחמישה שבועות לפני סוף הסמסטר. לאחר מועד זה לוח הבחינות יוגדר כ"לוח בחינות סופי", ושינויים בלוח הבחינות יתאפשרו בהסכמת 100% ממשתתפי הקורס ובהסכמת המרצה, וזאת במקרים חריגים בלבד.
• ככלל, בקשות לשינויים יוגשו עד שלושה שבועות לפני תאריך הבחינה. לא יטופלו בקשות שיתקבלו מעבר לתקופה זו.
• במקרים רבים שינוי תאריך בחינה במועד א' יחייב שינוי בתאריך הבחינה של מועד ב' ועצם הגשת הבקשה מהווה הסכמה לשינוי שני התאריכים.
• נציג הסטודנטים בקורס המבקש לשנות מועד בחינה יוכל לעשות זאת באמצעות טופס "בקשה לשינוי תאריך בחינה" הנמצא במדור הבחינות.

הנהלת המכללה האקדמית אשקלון ומדור הבחינות שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים בתאריכי הבחינות (ללא צורך בהסכמת הסטודנטים)

• הודעות על שינויים במועדי הבחינות אינן נמסרות אישית לסטודנט. חובה על הסטודנט והמרצה לעקוב אחר הפרסומים במידע האישי ולהתעדכן בשינויים שחלים במועדי הבחינות. התאריכים המחייבים הם אלו המפורסמים על ידי מדור הבחינות בלבד.
• חדרי הבחינות יפורסמו עד יומיים לפני הבחינה במידע האישי לסטודנט. ביום הבחינה תוסיף המכללה פרסום נוסף בשטחי פרסום הפזורים במכללה.

AAC Version 2.9