לסגל המחקרי במכללה,

 

מוגש בפניכם, מדריך מפורט (קובץ PDF) המפרט את הפרטים השונים הקשורים לתפקודה של רשות המחקר ולעזרה שהיא מגישה לחוקרים בהגשת בקשות למענקי מחקר.

המדריך המפורט הזה, יועיל הן לחוקרים צעירים והן לחוקרים ותיקים, שכבר התנסו בהגשת בקשות למענקי מחקר. כשם שמוטלת על החוקר במכללה חובת הוראת קורסים, כך גם מוטלת עליו החובה לנסות ולהשיג תיקצוב חיצוני עבור המחקר שהוא מבצע.

זכיה במענקי מחקר יכולה לעזור ולקדם מאוד את המחקר. מלבד זאת זכיה במענקי מחקר תורמת למכללה לא רק בהכנסה הנובעת מהתקורה הכלולה במחקר, אלא מכך שמימון המכללות ע"י ות"ת כולל תחשיב של תפוקות המחקר, וביניהן גם זכיה במענקי מחקר. על כן כל זכיה במענק מחקר מממנת את הפעילות השוטפת של המכללה, שהינה התשתית לקיומו של מוסד מחקר. אין צורך לומר שזכייה במענק מחקר הינה גם ציון דרך חשוב מאוד בקורות החיים של החוקר ותורמת ליוקרת החוקר ולהכרה בחשיבות המחקר שלו, כפי שהוערכה ע"י שופטים חיצוניים.

אנו מקווים שהמדריך הזה יעזור וידרבן את החוקרים בכל הדיסציפלינות במכללה להיעזר ברשות המחקר והפרסומים ולהגיש בקשות למימון מכל הגופים שבאים בחשבון, והשונים בכל תחום מחקרי.

אנו מאחלים לכם הצלחה בהגשות אלו ועוד יותר מכך הצלחה בזכיה, לקידום מחקרכם ולקידום המכללה.

 

רשות המחקר והפרסומים.

AAC Version 2.9