אייקון מכרז פומבי מספר 1020/21

מכרז פומבי מספר 1020/21

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרזים > מכרזים לא פעילים > מכרז פומבי מספר 1020/21

לאספקה והתקנה של מערכת קירור מים למיזוג אויר (צ'ילר) ביעילות גבוהה  במכללה

 

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") יוצאת במכרז פומבי מספר 1020/21  לאספקה והתקנה של מערכת קירור מים למיזוג אויר (צ'ילר) ביעילות גבוהה  ובתפוקה של 100 טון קירור וכן חיבור של 4 הצ'ילרים הקיימים  במכללה למרכז חלוקת מים משותפת לכולם במתחם קמפוס המכללה

  1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: https://bit.ly/3CCSUsP
  2. סיור מציעים יתקיים בקמפוס המכללה באשקלון בתאריך 22.8.21 בשעה 11:00, השתתפות המציע בסיור הינה חובה.
  3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 31.8.21 בשעה 11:00.
  4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
  5. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים. באחריות המציע להתעדכן, מעת לעת, בעדכונים באתר האינטרנט בכתובת דלעיל.

וועדת המכרזים

המכללה האקדמית אשקלון

 

מכרז לאספקה והתקנה של מערכת קירור מים למיזוג אויר

מפרט לעבודות מיזוג במרכז אנרגיה

כתב כמויות לצילר

אישור ביטוח למתקין תקרה אקוסטית

מסמך הבהרות ושינויים מספר 1

מסמך הבהרות ושינויים מס' 2

נספח להבהרה מספר 2

שאלות הבהרה מס' 3

AAC Version 2.9