אייקון מכרז פומבי  מספר 2024/20

מכרז פומבי מספר 2024/20

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרזים > מכרז פומבי מספר 2024/20

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") יוצאת במכרז פומבי מספר  2024/20 לפירוק מערכת מים ישנה, אספקה והתקנה של מערכות קירור מים  למיזוג אויר (צ'ילר) ביעילות גבוהה בקמפוס המכללה באשקלון

 

  1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: https://bit.ly/2CAT4qt
  2. סיור מציעים יתקיים בקמפוס המכללה באשקלון בתאריך 25.8.20 בשעה 12:00, השתתפות המציע בסיור הינה חובה.
  3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 6/9/20 בשעה 12:00.
  4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
  5. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים. באחריות המציע להתעדכן, מעת לעת, בעדכונים באתר האינטרנט בכתובת דלעיל.

וועדת המכרזים

המכללה האקדמית אשקלון

 

מכרז 2024/20 לאספקה והתקנה של מערכת קירור מים למיזוג אויר (צילר) ביעילות גבוהה במכללה

מסמך הבהרות ושינויים מס' 1

AAC Version 2.9