אייקון מכרז פומבי מספר  113/16

מכרז פומבי מספר 113/16

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרז פומבי מספר 113/16

לאספקה והתקנה של מקרנים לכיתות לימוד במבנים 4,5 ובקמפוס גן יבנה

 

1. המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") פרסמה בתאריך 17.4.16 הודעה בדבר עריכת מכרז פומבי מספר 113/16 לאספקה והתקנה של מקרנים לכיתות לימוד במבנים 4,5 ובקמפוס גן יבנה (להלן: "המכרז").
2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: http://goo.gl/JuU7mt
3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 1.5.16 בשעה 12:00.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
5. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים.

 

וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

 

למכרז לחץ כאן

 

להסכם

AAC Version 2.9