אייקון מכרז פומבי מספר 2021/20

מכרז פומבי מספר 2021/20

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרזים > מכרזים לא פעילים > מכרז פומבי מספר 2021/20

לשירותי ניקיון מבנים

 

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") יוצאת במכרז פומבי מספר מספר 2021/20 לשירותי ניקיון מבנים (להלן: "המכרז").

 

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: http://bit.ly/2OmWhfQ

2. סיור מציעים יתקיים בקמפוס המכללה באשקלון ביום 13/2/20 בשעה 11:00, השתתפות המציע בסיור הינה חובה. 
3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 24.2.20 בשעה 12:00.
4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
5. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים. באחריות המציע להתעדכן, מעת לעת, בעדכונים באתר האינטרנט בכתובת דלעיל.

 

 

וועדת המכרזים
המכללה האקדמית אשקלון

 

 

למכרז לחץ כאן

 

 

לחוזה לחץ כאן

 

הבהרה מס' 1

 

נספח ביטוחי

AAC Version 2.9