סקרי הערכת הוראה משמשים להערכה מעצבת של בניית הקורסים ותכנון עתידי של ההוראה בהם, כחלק מתרבות משוב במכללה. עם זאת, אין הם אמצעי בלעדי לכך. מומלץ למרצים לנקוט באמצעים נוספים, כגון: שיחות משוב עם הסטודנטים ומשוב עמיתים.
סקרי הערכת הוראה נערכים באחריות המרכז לקידום ההוראה, בשיתוף עם משרד הרקטור, דיקן הסטודנטים, היחידה למערכות מידע ואגודת הסטודנטים.
הסקר הינו אנונימי לחלוטין. למרצה אין כל אפשרות לדעת את זהות הסטודנטים העונים על הסקר.

אופן ניתוח הנתונים
נתוני השאלות הסגורות מנותחים באמצעות סטטיסטיקה תיאורית, ומוצגים בטבלה מסכמת (ממוצע, סטיית תקן, אחוז משיבים).

מה נעשה עם ממצאי הסקרים?
ממצאי הסקרים נשלחים אישית אל המרצים, וכן אל התיק האישי שלהם במכללה.
מעבר לכך מאוגדים כל הממצאים בחוברות, המועברות אל הנהלת המכללה וראשי החוגים.
במידת הצורך מתקיים המשך טיפול פדגוגי בונה לקראת שיפור איכות ההוראה בקורסים המתאימים, בסיוע המרכז לקידום ההוראה.
למרצים שהישגיהם בסקרי הערכת הוראה גבוהים ביותר נשלחים מכתבי שבח מתאימים על ידי הרקטור וראשי החוגים.

AAC Version 2.9