אייקון מכרז פומבי מס

מכרז פומבי מס' 1020/22

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרזים > מכרזים פעילים > מכרז פומבי מס' 1020/22

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר

מכרז פומבי מס'  1020/22

לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות טמ"ס במתחם קמפוס המכללה

 

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") יוצאת במכרז פומבי מספר  1020/22 לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות טמ"ס במתחם קמפוס המכללה

  1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: https://bit.ly/3L3uUSJ   
  1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו עד ליום 22.5.22 בשעה 12:00.
  2. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 29.5.22 בשעה 12:00.
  3. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
  4. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים. באחריות המציע להתעדכן, מעת לעת, בעדכונים באתר האינטרנט בכתובת דלעיל.

וועדת המכרזים

המכללה האקדמית אשקלון

 

למכרז פומבי מספר 1020/22 לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות טמ"ס לחץ כאן 

למפרט טכני לחץ כאן 

להסכם לחץ כאן

לנספח הביטוחי לחץ כאן

לטופס הצעת מחיר לחץ כאן

לתמונת פריסת מצלמות לחץ כאן

שאלות הבהרה מס' 1

אישור ביטוחי 25.5.22

AAC Version 2.9