אייקון מכרז פומבי מספר 2022/20

מכרז פומבי מספר 2022/20

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרזים > מכרזים לא פעילים > מכרז פומבי מספר 2022/20

לשירותי שמירה, אבטחה, סיור, שירותי מוקד ואבטחת אירועים

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") יוצאת במכרז פומבי מספר 2022/20 לשירותי שמירה, אבטחה, סיור, שירותי מוקד ואבטחת אירועים  (להלן: "המכרז").

  1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו: http://bit.ly/2OmWhfQ
  2. סיור מציעים יתקיים בקמפוס המכללה באשקלון ביום 12/2/20 בשעה 10:00, השתתפות המציע בסיור הינה חובה.   
  3. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 24.2.20 בשעה 12:00.
  4. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
  5. המסמכים המעודכנים והמידע המופיעים במסמכי המכרז באתר האינטרנט הם המחייבים. באחריות המציע להתעדכן, מעת לעת, בעדכונים באתר האינטרנט בכתובת דלעיל.

וועדת המכרזים

המכללה האקדמית אשקלון

 

למרכז ולחוזה לחץ כאן

 

הבהרה מס' 1

 

הבהרה מס' 2

 

טבלת עלות שכר למעביד נובמבר 2019

 

נספח ביטוחי

 

פרוטוקול בחירת הזכיין

AAC Version 2.9