אייקון מכרז פומבי 100/19

מכרז פומבי 100/19

המכללה האקדמית אשקלון > מכרזים > מכרזים > מכרזים לא פעילים > מכרז פומבי 100/19

המכללה האקדמית אשקלון ע"ר (להלן: "המזמינה") יוצאת במכרז פומבי מספר 100/19 לשירותי שמירה סיור ואבטחה להלן "המכרז".

1. מועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 7.2.19 בשעה 12:00. 
2. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר. 
3. המסמכים המעודכנים והמידע 
למכרז לחץ כאן 
להסכם לחץ כאן

תשובות לשאלות הבהרה

AAC Version 2.9